صفحه ۴۷۱

(جواب:) مسافرت موضوعیت ندارد. ملاک، غایب بودن همسر و عدم تمکن از تمتع از اوست. سفر نیز اگر به نحوی باشد که عرفا بگویند همسرش فعلا دراختیار او نیست و اگر بخواهد نمی تواند از او متمتع شود، محصن نیست که البته نسبت به افراد و امکانات متفاوت است، بنابراین اگر به طور کلی مسافرت او مجموعا یکی دو ساعت بیشتر طول نمی کشد، مانع صدق احصان نیست، ولی اگر قدری دور شود که عرفا بگویند فعلا دسترسی به همسر ندارد، نمی توان حکم به رجم کرد. هرچند بتواند با هواپیما و مانند آن ظرف چند ساعت خود را به همسرش برساند و در موارد شبهه در مفهوم و یا در مصداق باید احتیاط شود و در این فرض نیز چنانچه ملاک فوق محقق نشود هرچند مسافرت به قصد نامشروع باشد باید احتیاط شود و نمی توان حکم به رجم کرد.

(سؤال) خانمی ادعا می‎کند که فرزند 3 ساله اش از نطفه شخص ثالثی غیر از شوهر اوست و شخص ثالث ادعای خانم و هر گونه عمل و رابطه جنسی را به شدت انکار می‎کند. با توجه به آزمایشات ژنتیکی به عمل آمده صحت ادعای خانم ثابت است. در مورد حدود شرعی و مسائل ملحق به آن، چه وظیفه ای داریم ؟

(جواب:) حد شرعی مربوط به حاکم شرع است، اگر در محکمه شرعی زنا ثابت شد حاکم شرع حد را جاری می‎کند و لازم نیست افشا شود تا به حاکم شرع برسد، بلکه اگر توبه کنند خدا قبول می‎کند و فرزند ملحق به شوهر است "الولد للفراش"، مگر این که آزمایش ها موجب یقین قطعی شدند. در عین حال حفظ بچه لازم بوده و اتلاف او جایز نیست و نفقه بچه بر عهده پدر اوست و اگر پدر استنکاف می‎کند و اجبار ممکن نیست بر عهده مادر اوست.

(سؤال) چرا حضرت علی (ع) جوانی را که در مصر لواط کرده بود رها کرد و حد شرعی بر وی جاری نساخت ؟

(جواب:) قضیه مزبور، در منبع معتبری یافت نشده؛ ولی به طور کلی چنانچه امری که موجب حد گردد به اقرار ثابت شده باشد امام می‎تواند مجرم را عفو کند.

(سؤال) آیا پیامبر(ص) کسی را رجم کرده است ؟

ناوبری کتاب