صفحه ۴۷۰

مسائل حدود و تعزیرات

(سؤال) آیا در حدود می‎شود مجازاتی را جایگزین کرد یا خیر؟

(جواب:) موارد حدود مشخص است و تغییر و تبدیل جایز نیست، مگر این که مسأله اهمی در کار باشد.

حد زنا

(سؤال) آیا بین فردی که مبتلا به ایدز است و به عنف به زنی تجاز می‎کند با کسی که از روی رضایت زن با او زنا می‎کند در این قضیه تفاوت است یا خیر؟

(جواب:) حکم زانی به عنف اعدام است و اگر زن بر اثر انتقال بیماری به او کشته شود و زانی قصد قتل او یا علم به کشته شدن او داشته باشد قتل عمدی محسوب و مستلزم قصاص است و با فرض رضایت زن اگر او علم به بیماری زانی داشته باشد و با این حال اقدام کرده و راضی شده باشد خون او هدر است.

(سؤال) نحوه اجرای حکم سنگسار چگونه است ؟ آیا فاصله پرتاب و اندازه و مقدار سنگ در روایات مشخص شده است ؟

(جواب:) در دستور رجم در روایات فرموده اند: "بأحجار صغار" با سنگ های کوچک و اگر زنا از راه اقرار ثابت شده باشد - نه از راه شهود اربعه - شخص مقر پس از خوردن یک سنگ حق فرار دارد و باید امکان فرار داشته باشد و نباید تعقیب شود.

(سؤال) ملاک مسافرت در احصان چیست ؟ آیا مقصود مسافت شرعی است یا عرفی و آیا مسافرت کوتاه مدت موجب خروج احصان زوجین است به عبارت دیگر، آیا سفر در عدم احصان موضوعیت دارد و یا نفس سفر، حاکی از عدم تمکن است ؟ همچنین اگر به قصد انجام زنا به مسافرت برود، آیا محصن است ؟

ناوبری کتاب