صفحه ۴۶۹

هزینه دادرسی

(سؤال) در صورتی که حاکم شرع حکم به توقیف اموال فردی کرد با توجه به این که شاکی آن متحمل ضرر و زیان در رسیدن به مالش از جمله هزینه دادخواست، کرایه، و... گردیده؛ آیا جایز است از اموال متشاکی بدون صورت جلسه کردن جهت تقاص، مالی را به اندازه ضرر و زیان و یا کمتر از آن بردارد؟

(جواب:) مخارجی را که شاکی برای اقامه شکایت و اثبات دعوا متحمل می‎شود نمی تواند از طرف مقابل دعوی بگیرد.

ناوبری کتاب