صفحه ۴۶۶

چندی فردی خود را به عنوان قاتل معرفی کرده و دادگاه حکم قتل وی را صادر و سپس اعدام شده است. پس از اعدام وی شخص دیگری ادعا می‎کند که کسی که اعدام شده قاتل نبوده و خود وی قاتل است. لطفا بفرمایید آیا قاضی مقصر است ؟ و آیا عمل قاتل معدوم انتحاری بوده ؟ و آیا نفر دوم باید دیه بدهد یا اعدام شود؟

(جواب:) قاضی حکم اول تقصیر ندارد و ضامن هم نیست و اگر شرعا ثابت شود که دومی قاتل است حکم قصاص یا دیه در مورد او جاری است.

مسائل اقرار و شهادت

(سؤال) در جرائم تعزیری آیا شهادت زنان در محاکم مورد قبول است ؟ و حد نصاب شهادت زنان در اثبات جرم تعزیری باید به چه تعداد باشد؟

(جواب:) تعزیرات، مانند حدودند و در حدود جز در موارد خاصه شهادت زنان پذیرفته نیست.

(سؤال) با توجه به این که شهادت و قسم به عنوان یکی از ادله اثبات غیر قابل انکار مطرح بوده، آیا شنیدن شهادت و قسم نزد قاضی صادر کننده رأی موضوعیت داشته یا از باب تحصیل علم و یقین برای قاضی صادر کننده رأی است ؟ و اگر موضوعیت داشته حضرت عالی چه راهکاری را پیشنهاد می‎فرمایید؟

(جواب:) قسمی که مسقط حق و دعواست، قسمی است که به قسم دادن خود قاضی انجام شود. در مورد شهادت در امور مالی، شهادت بر شهادت نافذ است در صورتی که دو نفر عادل به شهادت شاهد اصل شهادت دهند؛ ولی در حدود، شهادت بر شهادت نافذ نیست و باید شاهدها نزد خود حاکم و قاضی شهادت دهند.

(سؤال) اگر بنا باشد که هرگاه چهار نفر جمع شده و شهادت به زنای شخصی بدهند و قاضی هم حکم به رجم کند، آیا این مسأله ظالمانه نیست ؟

(جواب:) آنچه قابل توجه می‎باشد این است که شرایط شرعی اثبات حد زنا - اعم از محصن و غیر محصن - آن قدر سخت و دقیق است که انسان مطمئن می‎شود هدف شارع مقدس، حفظ عفت عمومی جامعه و توجه دادن افراد به اهمیت این

ناوبری کتاب