صفحه ۴۶۳

مسائل قضاوت

شرایط و صفات قاضی

(سؤال) شرایط حاکم شرع واجد الشرایط از نظر شرع کدام است ؟ آیا یک قاضی دادگاه عمومی حاکم شرع واجد الشرایط محسوب می‎شود؟

(جواب:) قاضی - علاوه بر بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، مرد بودن، طهارت مولد و بنابر احتیاط واجب مجتهد بودن، بلکه بنابر احتیاط اعلم بلد یا منصوب بودن از طرف اعلم - باید رشید نیز باشد، یعنی بتواند با کارشناسی و ادراک صحیح از موضوعات و شرایط و اوضاع موجود و لحاظ مصالح و مفاسد معقول و مقبول، حکم شرعی را صادر کند، و در این صورت او حاکم شرع محسوب است.

(سؤال) آیا قاضی غیر شیعه می‎تواند برای شیعیان حکم صادر کند؟

(جواب:) قضاوت قاضی غیر شیعی برای شیعه نافذ نیست، ولی اگر در مورد خاصی استنقاذ حق شیعی جز از راه قضاوت غیر شیعی ممکن نباشد بعید نیست مانعی نداشته باشد.

(سؤال) آیا مجتهد جامع الشرایط می‎تواند اختیار صدور حکم راجع به حدود را به شخص غیر مجتهد واگذار کند؟ و آیا اقرار به جرمی که موجب حد است نزد حاکم غیر مجتهد حد را ثابت می‎کند؟

(جواب:) قال امیر المؤمنین (ع) لشریح : "یا شریح قد جلست مجلسا لایجلسه الا نبی أو وصی نبی أو شقی".وسائل الشیعة، ج 27، ص 17، ابواب صفات قاضی، باب 3، ح 2. به نظر این جانب قاضی و از جمله قاضی در حدود باید مجتهد عادل باشد و

ناوبری کتاب