صفحه ۴۶۲

نکرده باشد و بین آنان هم قراردادی منعقد شده باشد که سهم هر یک چقدر باشد یا مرسوم باشد در محل که در چنین مواردی حق پسر چقدر و حق پدر چقدر است و زمینی که در زمان حیات پدر آباد نشده متعلق به همه ورثه بوده و پسر ارشد بدون اجازه از سایر ورثه حق نداشته است در آن تصرف کند. بالاخره هر چه را پدر تا موقع مرگ مالک بوده متعلق به همه ورثه است، زمین باشد یا خانه یا هر چیز دیگر.

(سؤال) شخصی در اثر تصادف فوت کرده است و بنده مدت یک سال تلاش کردم تا دیه آن مرحوم را گرفته، اما هنوز نتوانسته ام به ورثه پرداخت کنم؛ آیا می‎توانم حق الزحمه خود را از روی دیه برداشت کنم ؟

(جواب:) دیه متعلق به ورثه آن مرحوم است و باید هر چه زودتر تحویل آنها شود و اگر با اجازه همه آنها در اختیار شما باشد باید طبق دستور آنها عمل کنید.

ناوبری کتاب