صفحه ۴۶۱

(سؤال) شخصی در سال 1367 بنا به گفته ارتش مفقودالاثر شده و پدرش در سال 72 فوت کرده است. سال 75 بنیاد شهید اعلام کرده که همه مفقودالاثرها را شهید اعلام کنید؛ آیا این شهید از پدرش ارث می‎برد یا خیر؟ و آیا مادر و برادرش از شهید ارث می‎برند؟

(جواب:) تا موقعی که مرگ کسی حتمی و یقینی نشده باید او را زنده حساب کنند و وراث او از او ارث نمی برند و خود او از پدر و مادر اگر قبل از یقینی شدن فوت او فوت شده باشند ارث می‎برد.

(سؤال) همسر این جانب سال گذشته فوت کرده که قسمتی از ماترکش کارخانه آجر فشاری است که در آن معدنی جهت تأمین خاک مخصوص آجر وجود دارد، لکن در حال حاضر خاک مخصوص آن تمام شده است؛ آیا در تقسیم ماترک برای این جانب از معدن سهمی وجود دارد؟

(جواب:) اولا: با فرض تمام شدن خاک مخصوص، معدن ارزش ندارد و ثانیا: معدن در حکم زمین بوده و ارث بردن زن از زمین محل اشکال است، ولی با داشتن اولاد از شوهر بنابر احتیاط زن را راضی کنند.

(سؤال) پدری دارای دو پسر و یک دختر بوده. پسر ارشد این شخص با این که دارای زن و فرزند بوده هم چنان با پدر زندگی کرده و در کارهای کشاورزی و فعالیت های دیگر به پدر کمک می‎کرده و پسر کوچک تر به مقتضی سن کم در فعالیت های کشاورزی حضور مؤثری نداشته است. بعد از فوت پدر به خاطر صمیمیتی که بین دو برادر بوده هیچ گونه تقسیم ملکی صورت نگرفته و پسر ارشد در طی چندین سال به کشت و زرع در آن زمین ها ادامه داده و حتی زمین آباد نشده او را آباد کرده است. تا این که بعد از فوت پسر ارشد، تعدادی از ورثه وی ادعای شراکت پدرشان را با پدر بزرگشان کرده و می‎گویند: چون پدر ما با پدرش زندگی کرده و در خانه او بوده و با او کشاورزی می‎کرده، لذا املاک او ابتدائا باید به صورت شراکتی با پدر تقسیم شود. تقسیم اراضی به چه نحو است ؟ و آیا ادعای شراکت مسموع است ؟

(جواب:) شریک بودن پسر با پدر مشروط بر این است که پسر مجانا برای پدر کار

ناوبری کتاب