صفحه ۴۶

برای زن ها مستحب است ناخن ها را از ته نزنند.

(سؤال) آیا آرایش تاتو برای وضو و غسل، مانع به حساب می‎آید؟ (تاتو نوعی آرایش است که خانم ها انجام می‎دهند به طوری که رنگ ابرو، خط چشم و لب تا مدت ها ثابت می‎ماند).

(جواب:) اگر عرفا رنگ باشد، مانند رنگ حنا پس از شستن مانع ندارد و مانع وضو و غسل نیست و اگر جسمیت دارد نباید انجام دهند، چون مانع رسیدن آب برای وضو و غسل می‎شود، ولی اگر احیانا انجام دادند باید غسل و وضو جبیره ای انجام دهند؛ بدین معنا که روی آن محل آب بریزند و دست نیز بمالند و اگر مانند خال کوبی زیر پوست باشد به طور کلی اشکال ندارد.

(سؤال) آیا لاک روی انگشتان پا برای وضو و نماز اشکال ایجاد می‎کند؟

(جواب:) لاک اگر پاک باشد به نماز ضرر نمی زند، ولی اگر جسمیت داشته باشد به مسح پا ضرر می‎زند و باید حداقل یکی از انگشت ها را لاک نزد و اگر رنگ باشد، مانند حنا پس از شستن مانعی ندارد.

غصبی نبودن آب

(سؤال) در مسأله 284 توضیح المسائل چنین آمده است: "وضو با آب غصبی و آبی که معلوم نیست صاحبش راضی است یا نه، حرام و باطل است". حال آیا این حکم شامل موردی که انسان منزلی را اجاره یا رهن می‎کند و بعدا معلوم می‎شود که منزل مورد اجاره فاقد کنتور آب است هم می‎شود یا خیر؟ حکم نمازهایی که خوانده و روزه هایی که گرفته چیست ؟ همچنین حکم منازلی که برق آنها از تیر برق گرفته شده و فاقد کنتورند چیست ؟

(جواب:) تصرف در آبی که بدون اجازه سازمان از شبکه آب منشعب شده است جایز نبوده و وضو و غسل از آب غصبی صحیح نیست، اما اگر توجه به غصبیت آب نداشته اید و با قصد قربت، وضو و غسل انجام شده صحیح است، ولی ضامن پول آب می‎باشید و اگر آب را از همسایه گرفته اید و نمی دانید با اجازه سازمان آب

ناوبری کتاب