صفحه ۴۵۷

(جواب:) فرزند از پدر و مادر واقعی خود ارث می‎برد و سرپرست بودن و اسم در شناسنامه نوشتن اثری ندارد. چنانچه محرمیت هم تابع فرزند واقعی است و اگر دایی بخواهد مالی به آن دو فرزند برسد باید در حیات خود به آنها رد کند و یا وصیت کند از ثلث ترکه به آنها بدهند.

(سؤال) در سال 1371 به ایثارگران در صورت تمایل، یک حلقه چاه واگذار می‎کردند که این جانب با توجه به آزاده بودن و برادرم به خاطر جانبازی و پدرم به عنوان پدر شهید به همراه چند نفر دیگر از درخواست کنندگان مجوز یک حلقه چاه بودیم و موفق به اخذ مجوز شدیم، اما پس از انصراف پدر و عدم تمایل برادران، این جانب سهم پدر را با رضایت و به صورت توافقی به همراه تمام هزینه ها پرداخت کردم. پدرمان در سال 78 مرحوم شدند. الان که چاه مذکور با مخارج زیاد دارای ارزش شده، برادران و خواهران آن را جزء ارث پدری دانسته و مدعی تقسیم سهم پدرند، لذا با عنایت به این که در این مدت این جانب متحمل مخارج زیادی شده ام تکلیف شرعی را بیان فرمایید، آیا این جزء ارث قرار دارد؟

(جواب:) چاه، ملک کسانی است که مخارج آن را پرداخته اند و حق حفر چاه و مجوز آن گرچه مالیت دارد و پدر در آن شریک بوده و قابل ارث است، ولی با فرض اثبات اعراض عملی یا قولی پدر از آن، موضوعی برای ارث باقی نمی ماند.

(سؤال) خانمی فوت کرده و پنجاه عدد سکه بهار آزادی مهریه اش در ذمه شوهرش به همراه جهیزیه ای که پدر برای او خریده است و مقداری طلا و زیور آلات از او باقی مانده است و دلیلی بر این که شوهر مهریه وی را پرداخت کرده وجود ندارد؛ چون قطعه زمینی بوده که هنوز به اسم او نشده است؛ آیا علاوه بر اموال شخصی، ورثه او از مهریه او هم ارث می‎برند؟ و چه کسانی ارث می‎برند؟

(جواب:) هر سه مورد جزء ترکه آن مرحومه است و باید بین ورثه طبق قانون ارث اسلامی تقسیم شود، مگر این که دلیلی بر خلاف آن ثابت شود و در مفروض سؤال، هم پدر و مادر و هم شوهر و فرزند به دنیا آمده ارث می‎برند. پدر و مادر هر کدام 16 و شوهر 14 و بقیه مال فرزند است.

ناوبری کتاب