صفحه ۴۵۶

(جواب:) چون اخذ به شفعه خلاف قاعده است، ارث بردن آن محل خلاف بوده و روایات در آن متعارض است و تفصیل در نامه نمی گنجد.

(سؤال) آیا استثنای وارده بر آیه (اولو الارحام) در خصوص کیفیت توریث بین پسر عموی ابوینی و پسر عموی ابی را قابل سرایت به عمه ابی و یا به طور کلی سایر شقوقی که ذکر فرموده اند می‎دانید؟

(جواب:) آیه شریفه مذکور مربوط به ارث است و در مواردی که حکم به تقدیم برخی از خویشان شده، مانند تقدیم برادر ابوینی بر ابی یا تقدیم ابن عم ابوینی بر عم ابی در حقیقت شارع مقدس تبیین مصداق "اولی" در آیه را کرده است و ما طبعا از باب تعبد باید عمل کنیم و تفصیل در نامه نمی گنجد.

(سؤال) شخصی پدر آبرومندش را در ملا عام دوبار کتک زده است. پدرش از این غصه و ناراحتی فوت کرده است؛ آیا این فرزند از پدر ارث می‎برد؟

(جواب:) اگر مرگ پدر صد در صد مستند به پسر نیست پسر ارث می‎برد.

(سؤال) شخصی در اول جنگ با کمونیست ها در افغانستان دستگیر می‎شود و چند ماه بعد یکی از دختران وی فوت می‎کند. اکنون از شخص دستگیر شده خبری نیست؛ آیا دختر از پدر ارث می‎برد یا پدر از دختر ارث می‎برد؟ در ضمن همسر وی نیز ازدواج کرده، آیا ازدواجش صحیح است ؟

(جواب:) تا یقین به فوت آن فرد دستگیر شده پیدا نکنند باید او را زنده به حساب آورند. بنابراین اگر تا موقع فوت دختر، یقین به مرگ پدر حاصل نشده باشد پدر وارث دختر است و باید اموالش حفظ شود و زن هم اگر یقین به مرگ شوهر حاصل کرده ازدواجش صحیح است والا خیر.

(سؤال) این جانب 5 پسر و 4 دختر دارم که به درخواست برادر خانمم یک فرزند دختر و یک فرزند پسر خود را به آنها دادم تا آنها که بچه ای نداشتند آن دو را بزرگ کنند. اکنون برادر خانمم و همسرش (دایی و زن دایی دو بچه) فوت کرده اند، آیا فرزندان من که بزرگ شده آنهایند، از آنان ارث می‎برند؟ در ضمن آنها برای فرزند دختر من شناسنامه به اسم خود گرفته اند؛ آیا این دو فرزند از من هم ارث می‎برند؟

ناوبری کتاب