صفحه ۴۵۵

از آن را در بیمارستان به من بخشیده است و احتمال این که مادرمان دروغ بگوید زیاد است. چگونه این اموال را تقسیم کنیم ؟

(جواب:) هبه ایشان در صورتی صحیح است که در حال حیات تحویل داده شده باشد و اگر تحویل نداده است اثری ندارد. البته سزاوار است ورثه با رضایت خود مبلغی را به مادر بدهند خصوصا اگر بدانند پدر چنین قصدی داشته است و اگر منظور پدر نیز وصیت بوده، چنانچه اثبات شود که چنین وصیتی کرده است و مجموع وصیت او در حد ثلث اموال او بوده باید به آن عمل شود و زاید بر ثلث با اذن همه ورثه صحیح است و در هر صورت در هر دو مسأله در مورد نزاع شخصی، باید به حاکم شرع جامع الشرایط رجوع شود.

(سؤال) چرا از ناحیه پدر بزرگ و مادر بزرگ به نوه های صغیری که پدر و مادرشان زودتر فوت کرده است ارث تعلق نمی گیرد؟ در حالی که کمک به ایتام مورد سفارش شدید قرآن و احادیث است؛ آیا معیار در ارث، فقر ورثه و یا قرب به میت است ؟ در کجای قرآن چنین حکمی وارد شده است ؟

(جواب:) معیار در ارث، فقر ورثه نیست، بلکه قرب به میت است و ولد به میت اقرب از ولد ولد است، اخبار وارده بر این معنا دلالت دارند و آیه شریفه: (و اولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب الله) نیز دلالت دارد.

(سؤال) شخصی به یکی از وراث خود وصیتی مازاد بر ثلث کرده و وارث هم وصیت را قبول کرده است، اما متأسفانه آن وارث قبل از این که به وصیت عمل کند از دنیا رفته است و حالا نوبت وراث طبقه دوم رسیده که آنها آن وصیت زاید بر ثلث را قبول ندارند؛ آیا مال مورد وصیت به طبقه دوم وراث می‎رسد؟

(جواب:) اگر وارث طبقه اول که وصیت را قبول کرده بعد از فوت موصی از دنیا رفته است قبول او نافذ است و از ترکه میت به مقدار وصیت وی به طبقه دوم ورثه منتقل نمی شود.

(سؤال) اگر شخصی تنها وارثش زوجه باشد و حق شفعه ای به ارث گذارد و امام المسلمین نخواهد سه چهارم خود را اجرا کند؛ آیا زن می‎تواند تمام حق را اجرا کند، یعنی 34 را به ارث ببرد؟

ناوبری کتاب