صفحه ۴۴۹

وصی و شخص ثالثی را ولی صغار قرار داده است، اما شخص ناظر قبل از موصی وفات کرده است؛ آیا وصی و ولی بدون ناظر مجازند به وظیفه خود عمل کنند؟

(جواب:) اگر ناظر تنها ناظر بر صحت و حسن اجرای وصیت باشد و رأی ونظر او هیچ نقشی در نحوه عمل به آن نداشته باشد، موت او موجب عمل نکردن به وصیت یا تأخیر در آن نمی شود و اگر ناظر به عنوان صاحب رأی و نظر بوده که باید در عمل به مفاد وصیت با او مشورت و نظر او را کسب و جلب کرده، در این صورت چنانچه موصی به موت ناظر، علم و توجه داشته است و با این حال ناظر دیگری را تعیین نکرده است، در عمل به وصیت پس از او نیز، وجود ناظر لازم نیست و اگر به موت او علم و توجه نداشته است باید عمل به وصیت وی زیر نظر حاکم شرع جامع الشرایط یا کسی که او تعیین کند، انجام گیرد. گرچه در دو فرض قبل نیز بهتر است عمل به وصیت زیر نظر حاکم شرع مذکور یا وکیل او انجام گیرد.

(سؤال) شخصی وصیت کرده که از ماترک او مبلغی به عنوان خمس پرداخت شود. ورثه به وصی میت می‎گویند: سهم هر یک از ما را پرداخت کنید ما خودمان نسبت به سهممان خمس آن را می‎پردازیم؛ آیا ورثه چنین حقی را دارند؟ و آیا انجام چنین کاری برای وصی جایز است ؟

(جواب:) وصی باید طبق وصیت عمل کند و ورثه حق ممانعت ندارند.

(سؤال) از مرحوم پدرم یک وصیت بر جای مانده و در آن آمده: "مهریه عروس ها را رد کرده ام، اما تمام و کمال نبوده است و پنچ باب مغازه هم وقف حضرت عباس باشد"؛ ولی وصیت نامه، فاقد امضا، تاریخ و اثر انگشت است. در ضمن یک عدد مغازه ها را قبل از فوتش فروخته است و چیز دیگری غیر از همین چهار مغازه به ارث گذاشته نشده است. چگونه باید به این وصیت عمل شود؟

(جواب:) اگر با نشانه های خط و یا چیز دیگر اطمینان داشته باشید که این وصیت از مرحوم پدرتان است باید طبق آن عمل کنید و مهریه ها را هم اگر واقعا نداده باید از اصل مال داده شود و وصیت پدر نسبت به چهار مغازه باقی مانده به اندازه ثلث آن نافذ و در مازاد بر ثلث نیازمند اجازه ورثه است.

ناوبری کتاب