صفحه ۴۴۳

مسائل وصیت

(سؤال) شخصی مقداری از خانه خود را به یکی از فرزندان انتقال داده و بعد از وفات وی در مقدار مابقی شبهه ای ایجاد شده که آیا باید آن را به همان فرزند بدهند یا از بقیه ورثه است ؟ لذا ورثه آن را به همان فرزند می‎بخشند، ولی بعدا معلوم می‎شود که میت آن قسمت از منزل را برای مخارج خود گذاشته است؛ آیا ورثه چنین حقی را داشته اند یا خیر؟

(جواب:) هبه سایر ورثه در مورد ابهام بعد از آن که حقیقت مسأله کشف و معلوم شده که آن مقدار مورد وصیت برای مخارج خود مورث بوده اثری ندارد و باید آن مقدار صرف مخارج مورث بشود.

(سؤال) آیا انسان می‎تواند وصیت کند که بعد از وفاتش، او را در ملک شخصی خود - بر فرض مثال قسمتی از باغ - دفن کنند؟

(جواب:) از نظر شرع اشکال ندارد، ولی رعایت قوانین کشوری در مورد دفن اموات لازم است.

(سؤال) پدر این جانب قطعه زمینی را که ثلث اموال وی بوده را به عنوان مسجد قرار داده و وصیت کرده که ورثه آن را به مسجد اختصاص دهند، اما در اطراف این مسجد دو مسجد دیگر هم وجود دارد که فاصله هر کدام کمتر از 200 متر است؛ آیا می‎شود این قطعه زمین را به چیز دیگری غیر از مسجد تبدیل کرد؟

(جواب:) به وصیت باید عمل شود و وجود مساجد دیگر، موجب ترک عمل به وصیت نیست خانه خدا هر چه بیشتر بهتر.

(سؤال) از پدر این جانب - که روحانی سرشناس بوده - دو وصیت نامه باقی مانده است که در یکی از آنها آمده: "آنچه از مردم طلب دارم بعد از وصول باید

ناوبری کتاب