صفحه ۴۴

(سؤال) در صورتی که بخواهیم قبل از وقت نماز، برای نماز وضو بگیریم، چگونه نیت کنیم ؟

(جواب:) می‎توانید به قصد استحباب و با وضو بودن، وضو بگیرید و چنانچه به قصد نماز هم وضو بگیرید اشکالی ندارد.

کیفیت مسح

(سؤال) هنگام ریزش شدید باران و تنگی وقت، طریقه مسح سر و پاها چگونه است ؟

(جواب:) برای مسح سر، سر را خشک کرده و برای مسح پا، پاها را خشک کنید.

(سؤال) آب خارج از آب وضو اگر در اثنای وضو به اعضا ریخته شود، آیا مبطل وضوست ؟

(جواب:) مبطل نیست ولی بعد از شستن دست چپ باید برای مسح سر و پاها رطوبتی خارج از آب وضو به کف دست ها نرسد.

(سؤال) در مسح پا، آیا ترتیب معتبر است یا این که می‎شود در یک لحظه هر دو پا را با هم مسح کرد و با توجه به مسأله 269 توضیح المسائل آیا می‎شود برداشت غیر ترتیب کرد؟

(جواب:) بنابر احتیاط واجب باید ترتیب رعایت شود.

موالات در وضو

(سؤال) موالات در وضو به چه معناست ؟ آیا تر بودن عضو قبلی کافی است یا باید تمام اعضای قبلی خشک نشده باشند؟

(جواب:) موالات در وضو عدم جدایی عرفی بین کارهای وضوست، به طوری که وقتی عضوی را شسته یا مسح می‎کند، رطوبت عضو سابق بر آن یا رطوبت عضوی دیگر غیر از عضو سابق بر عضوی که می‎شوید باقی باشد و لازم نیست حتما رطوبت خصوص عضو سابق بر عضوی که می‎شوید باقی باشد همان طور که اگر شستن اعضای وضو به طور متعارف پشت سر هم انجام گیرد؛ ولی بر اثر باد یا گرمای زیاد هوا یا بدن، رطوبت اعضا بر طرف شود مانعی ندارد.

ناوبری کتاب