صفحه ۴۳۴

اموال مجهول المالک

(سؤال) اگر فردی مالی را غصب کند در حالی که می‎داند آن مال یا از علی است یا از حسن، گر چه احتمال این که از علی باشد بیشتر است، آیا آن مال مجهول المالک است و باید با اجازه مجتهد صدقه داده شود؟

(جواب:) در مفروض سؤال که مالک مردد بین دو نفر یا چند نفر معین باشد باید با مراجعه به آنها مالک واقعی را تشخیص داد و رضایت او را جلب کرد.

(سؤال) در پایگاه های حراست دریایی در منطقه شمال در اثر تعقیب و گریز و درگیری بین مأموران دولتی و قاچاقچیان دریایی در بعضی موارد اقلامی از قاچاقچیان باقی می‎ماند که فاسد شدنی است تکلیف این گونه اقلام چیست ؟ و در این صورت آیا استفاده از آنها جایز است ؟

(جواب:) اگر امکان دارد باید به صاحبانش تحویل گردد و الا مصرف کرده و پول آنها را از جانب صاحبان آن به فقیر صدقه بدهند.

(سؤال) چند سال قبل مقداری کتاب که اکثرا تاریخی و... به وسیله گمرک مصادره و به حراج گذاشته شده و بعضا مردم آنها را خریداری و حتی برخی از آنها به کتابخانه ها اهدا شده است؛ چون کتاب ها مجهول المالک و پیدا کردن مالکین هم میسر نیست، لطفا وظیفه این جانب را بیان فرمایید؟

(جواب:) اگر پیدا کردن مالک شرعی کتاب ها مقدور نباشد برحسب مستفاد از روایات حکم آن صدقه دادن از جانب مالک است، پس بجاست برخی از آقایان که نیاز دارند به عنوان صدقه قبول کنند و به اختیار خود به کتابخانه های عمومی اهدا کنند.

(سؤال) اجناسی که توسط شهرداری بخاطر سد معبر از مردم جمع آوری شده به آنان عودت داده نشده و جهت مصرف زندانیان و معلولین، تحویل زندان و بهزیستی می‎شود. با توجه به این که صاحبان اجناس ناراضی بوده و برای امرار معاش به ناچار از طریق سد معبر اقدام به دست فروشی می‎کنند مصرف این گونه اجناس برای زندانیان و معلولین چه حکمی دارد؟

(جواب:) اگر صاحبان آنها را نمی شناسند با اجازه حاکم شرع از طرف آنها به فقیر صدقه بدهند و زندانیان و معلولین نیز اگر فقیر باشند می‎توانند از آنها استفاده کنند.

ناوبری کتاب