صفحه ۴۳۱

نیز به دست نیامده باید رضایت مالک و در صورت فوت او رضایت وارثین او را تحصیل کنید و اگر به هیچ نحو ممکن نباشد باید قیمت زمین را از طرف مالکش به فقرا صدقه بدهید.

(سؤال) با زیاد شدن جمعیت و توسعه شهرها، شوراهای شهر و شهرداری ها و مردم توافق می‎کنند که زمین های کشاورزی که در مجاورت شهر واقع شده و همه مردم در مالکیت آنها سهیمند را به وسیله طرح یک پارچه کردن یا طرح تغییر کاربری برای جلب منفعت بیشتر مورد استفاده قرار دهند و با این کار و خدمات دولت، زمین ها مرغوبیت و قیمت بیشتری پیدا کرده و قابل سکونت می‎شوند و با توافق انجام شده، سی درصد آن را شهرداری ها برای خیابان هایی که نیاز دارند می‎گیرند که در نتیجه، ممکن است زمین هر شخصی جابجا و مقداری کمتر شود، ولی با اجرای این طرح و مرغوبیت ایجاد شده کمبود زمین او، بلکه به طور مضاعف جبران می‎گردد. سؤال این جاست که در این طرح ها نوعا نمی شود رضایت همه مالکین را فراهم کرد و بعضا افراد ناراضی هستند؛ آیا رضایت همه شرط است ؟ یا اگر شورای شهر که نماینده همه مردمند و اجرای این طرح ها هم به صلاح مردم باشد حکمی صادر کرد قابل اجراست ؟ و به رضایت مالکین نیازی نیست ؟

(جواب:) اگر زمین بین عده ای مشترک است، تصرف و اجرای طرح در آن بدون اذن و رضایت همه مالکین جایز نیست، ولی در صورتی که طرح مفید و عام المنفعه باشد شایسته است مالکین با آن مخالفت نکنند و رضایت همه را جلب کنند.

ناوبری کتاب