صفحه ۴۳۰

شوند و آب به محل دیگر برود اهالی محل دوم می‎توانند از آب برای شرب، غسل و وضو استفاده کنند؟

(جواب:) در مفروض سؤال، عمل مذکور غیر مشروع و استفاده از آب مغصوب بدون اذن صاحبان آن حرام و موجب ضمان بوده و وضو و غسل از آن باطل است.

(سؤال) کسی که زمین دیگران را بدون رضایت مالک غصب کرده و در آن احداث بنا کند چه حکمی دارد؟

(جواب:) در صورتی که فرد مذکور با علم و آگاهی به عدم رضایت مالک، احداث بنا کرده مرتکب گناه گردیده است و چنانچه مالک زمین به فروش یا مبادله آن راضی نشود و عین زمین خود را مطالبه کند فرد غاصب باید ساختمان را خراب کرده و زمین را به حالت اول برگردانده و تحویل صاحبش بدهد و اگر اشتباها اطمینان به رضایت مالک داشته و احداث بنا کرده است باید با مالک زمین مصالحه کنند.

(سؤال) کسانی که قسمتی از ملک آنها در طرح خیابان واقع شده و مالک با این که راضی نیست، اما اقدام به اخذ سند برای بقیه ملک خود می‎کند؛ آیا اقدام او اعراض از قسمتی از ملک خود است ؟ و اگر اعراض محسوب نشود، آیا متصرف (شهرداری) ضامن مال تلف شده است ؟

(جواب:) هر گونه تصرفی در ملک دیگران بدون تحصیل رضایت آنان غصب و حرام است، ولی در مفروض سؤال که معمولا در عوض مقدار ملک واقع شده در طرح، تسهیلات و افزایش قیمت بقیه ملک قرار دارد و ظاهر حال و قرائن رضایت مالک است تصرف در ملک واقع در طرح در جهت مربوطه مانعی ندارد، مگر این که احراز گردد مالک راضی به تسلیم آن نبوده است.

(سؤال) در تقسیم اراضی قبل از انقلاب، دولت شاه اراضی یکی از اربابان را غصب کرد و مقداری از آن را به من دادند و من هم پول آن را به حساب دولت واریز کردم فعلا هم مسکونی شده و ورثه آن ارباب را نمی شناسم و معلوم نیست زنده اند یا مرده تا آنها را راضی کنم. وظیفه من چیست ؟

(جواب:) چون مصادره زمین به حکم مجتهد جامع الشرایط نبوده و رضایت مالک

ناوبری کتاب