صفحه ۴۳

و بعد از رسیدن آب به همه جای عضو برای احتیاط و اطمینان دوباره دست می‎کشم (البته بدون ریختن آب) در این صورت آیا این وضو صحیح است ؟

(جواب:) در شستن دست چپ پس از یقین به شسته شدن همه آن، از دست کشیدن اضافی پرهیز کنید. چون آب دو دست مخلوط می‎گردد، در صورتی که مسح سر و پای راست باید با رطوبت دست راست انجام شود.

(سؤال) هنگام وضو اگر دست را از بالا به پایین شسته و قبل از این که قسمت بعد را شروع کند متوجه مانعی در زیر آرنج خود شود؛ آیا با برطرف کردن مانع، وضوی این قسمت کامل شده یا باید دوباره دست خود را از بالا تا پایین بشوید؟

(جواب:) باید تمام عضو را در وضو به گونه ای که شستن از بالا به پایین صدق کند بشوید.

(سؤال) در قرآن آمده: در وضو دست ها را تا آرنج بشویید. از کجای قرآن چنین استفاده شده که باید از بالا به پایین بشویید؟

(جواب:) این مسأله به تفصیل در کتب استدلالی بحث شده که آیا کلمه "الی" در (الی المرافق) در آیه وضو، غایت غسل است، یا غایت مغسول که دست باشد و با توجه به روایات مفسر قرآن، استفاده شده که غایت مغسول است، و متعارف در غسل دست، شستن از بالا به پائین است و امر شرع به غسل متعارف انصراف دارد.

(سؤال) آیا بعد از آب ریختن بر روی دست ها در وضوی ترتیبی، دست کشیدن هم لازم است ؟

(جواب:) برای اطمینان به این که آب به همه اعضا برسد اشکال ندارد.

وضو قبل از وقت

(سؤال) آیا می‎توان بیست دقیقه قبل از اذان به نیت نماز مشخصی که هنوز وقت آن نرسیده وضو گرفت و با همان وضو نماز خواند؟ و در حالت کلی تا چه مدت قبل از اذان، برای نماز می‎توان وضو گرفت ؟

(جواب:) در مفروض سؤال، وضو صحیح است و می‎توان با آن نماز خواند، ولی در صورتی که فاصله زمانی زیاد باشد بنابر احتیاط به قصد حصول طهارت وضو بگیرد.

ناوبری کتاب