صفحه ۴۲۸

(سؤال) خانه هایی که دولت از دیگران گرفته و آنها را در معرض فروش قرار می‎دهد چه حکمی دارد؟ آیا غصب و عبادت در آن باطل است ؟

(جواب:) اگر دولت با صاحبان ملک به توافق رسیده باشد و یا ملک با حکم حاکم شرع جامع الشرایط مصادره گردیده است محکوم به غصبیت نیست و در فرض شک نیز تصرف دولت و تملیک آن محکوم به صحت است، مگر اینکه صاحب قبلی ملک، اظهار نارضایتی کند که جلب رضایت او لازم است.

(سؤال) در زمان ظاهر شاه در افغانستان دولت تصمیم گرفت که شهر جدیدی احداث کند، لذا بخشی از زمین هایی که ممکن است از مردم - خصوصا اهل سنت - بود غاصبانه گرفته شد و از این فرصت بعضی از اهالی خصوصا شیعیان استفاده کرده و به خرید زمین ها از دولت اقدام کردند و در آن زمین ها منزل و مسجد ساختند. اکنون که مدت زمان زیادی از آن مسأله گذشته است وظیفه چیست ؟ آیا می‎توان از زمین ها و مساجد استفاده کرد؟

(جواب:) اگر در رضایت صاحبان اراضی مذکور شک دارید یا می‎دانید راضی نبوده اند باید به نحوی رضایت آنان یا ورثه آنان فراهم شود.

(سؤال) اگر نخی از پرده کعبه توسط حاجی کنده شود و با آن طواف کند؛ آیا به نماز و طواف او ضرر خواهد زد و آیا غصب محسوب می‎شود؟

(جواب:) کندن نخ از پرده کعبه اشکال دارد، ولی اگر نمی دانسته که اشکال دارد، نماز و طوافش صحیح است.

(سؤال) در زمان رضا شاه شخصی که نتوانسته بود مالیات بدهد، یک قطعه زمین از زمین هایش را اداره مالیات به عنوان مالیات تصرف کرده و سپس شخصی آن را از دولت (اداره مالیات) خریداری کرده است و او هم پس از چند سال آن را به شخص دومی فروخته و خریدار هم به پدر این جانب فروخته است حالا پدر این جانب به رحمت ایزدی پیوسته است؛ آیا زمین، عنوان غصب دارد؟ یا معاملات انجام شده صحیح بوده است ؟

(جواب:) زمین ظاهرا ملک کسی است که با ادعای مالکیت بر آن تسلط دارد، مگر

ناوبری کتاب