صفحه ۴۱۶

جزا و کیفری در دنیا متوجه فرد خاطی می‎شود؟ آیا معاشرت با این افراد جایز است ؟

(جواب:) قسم دروغ برای به حق جلوه دادن ناحق گرچه کفاره ندارد، ولی از گناهان کبیره است و موجب ضمان نیز می‎باشد، شخص خاطی باید از آن توبه کرده و حقی را که بر اثر آن تضییع گردیده تدارک کند و حاکم شرع نیز می‎تواند اگر مصلحت بداند او را تعزیر کند. همچنین با رعایت مراتب امر به معروف و نهی از منکر - که در توضیح المسائل مشروحا ذکر شده - باید با آنان برخورد شود.

(سؤال) اگر وکیل یا مشاوری برای رفع خصومت، مقداری از حق الوکاله خود را نگرفته و گذشت کند و این در حالی باشد که در زندگی خود مشکلات مالی نیز دارد؛ آیا شرعا اجازه گذشت دارد یا از حقوق زن و فرزند وی بوده و موجب ضمان است ؟

(جواب:) اگر احقاق حق در رفع خصومت، موقوف بر گذشت مبلغی باشد اشکال ندارد.

حقوق اتباع خارجی

(سؤال) آیا مسلمان می‎تواند آن دسته از اموال جهان گردان غیر مسلمان را که نزد مسلمین ارزش و مالیتی ندارد (مثل شراب) تلف کند؟

(جواب:) جواز آن مشکل است.

(سؤال) آیا زنان جهان گرد و غیر مسلمان می‎توانند بدون پوشش اسلامی در جامعه اسلامی تردد کنند؟

(جواب:) در صورتی که عدم رعایت حجاب اسلامی مستلزم تضییع حقوق اکثریت جامعه اسلامی باشد، حاکم اسلامی می‎تواند آنها را ملزم کند.

(سؤال) آیا می‎توان اختیارات و حقوق اهل ذمه را به جهان گردان غیر مسلمان تعمیم داد؟ در صورت عدم امکان تعمیم، جهان گردان بر کدام عنوان فقهی قابل انطباق بوده و چه اختیارات و محدودیت هایی در کشور اسلامی دارد؟

(جواب:) اگر به مقررات تعیین شده از سوی حاکمیت اسلامی عمل کنند به حسب موارد مختلف، مستأمن یا معاهد و یا ذمی محسوب می‎شوند.

ناوبری کتاب