صفحه ۴۱

3- خاک متنجس اگر مرطوب باشد و با آفتاب خشک شود و نیز با آمدن باران پاک می‎شود و دقت در این قبیل امور لازم نیست. از کجا می‎دانید که همه خاک ها نجس شده باشد!

4- اگر واقعا جسمیت داشته باشند باید برطرف کرد و اگر فقط رنگ باشد برطرف کردن آن لازم نیست و این یک امر عرفی است و شخص وسواسی باید به متعارف بین مردم رجوع کند.

(سؤال) یکی از همسایگان، پاکی و نجاست را رعایت نمی کند و از طرفی با ما رفت و آمد زیادی هم دارد که قادر به قطع رابطه نیستیم، چون کدورت به وجود می‎آید. در این مورد باید چه کنیم ؟

(جواب:) دقت در کارهای آنها نکنید و تا یقین پیدا نکرده اید که چیزی نجس است بگویید ان شاء الله پاک است.

طهارت و نجاست مسجد

(سؤال) اگر در مسجد نماز می‎خوانیم و خوف این باشد که بچه مسجد را نجس کند، آیا می‎شود نماز را شکست ؟

(جواب:) شکستن نماز در فرض سؤال اشکال ندارد.

(سؤال) حکم طهارت مسجد علاوه بر زمین، فرش، سقف، روی پشت بام و سمت داخلی دیوار مسجد؛ در مورد اجزای دیگر مسجد، اعم از منقول یا غیر منقول، مثل درب و پنجره چیست ؟

(جواب:) طهارت مسجد از قبیل زمین، دیوار، سقف، درب و پنجره لازم است، ولی اشیای منقول متعلق به مسجد اگر طهارت شرط استفاده از آنها نباشد، نجس شدن آنها اشکال ندارد؛ ولی در مورد فرش مسجد بنابر احتیاط تطهیر آن لازم است و پشت بام مسجد هم حکم مسجد را دارد، مگر این که واقف هنگام وقف، آن را جزء وقف نیاورده باشد.

(سؤال) حسینیه ای در حال حاضر محل نماز جماعت است. آیا احکام مسجد را پیدا می‎کند، مثل ثواب نماز، پاک نگاه داشتن و پاک کردن جایی از آن که

ناوبری کتاب