صفحه ۴۰۴

(جواب:) اگر فرزند واجب النفقه پدر باشد و نیاز داشته باشد و نتواند نیاز خود را برطرف کند و پدر هم نفقه ندهد می‎تواند از مالش به مقدار نفقه واجب استفاده کند.

(سؤال) این جانب در سال 1342 دو دانگ از یک خانه قدیمی را به فرزندم وکالتا و ولایتا صلح کردم به امید این که روزی مورد صلح را به من برگرداند. به همین امید 5 سال بعد محل مورد صلح را خراب کردم و با صرف هزینه زیاد محل را به یک مجموعه تجاری مسکونی تبدیل کردم بعدا که از وی درخواست بازگرداندن مورد صلح را کردم امتناع ورزید و با امتناع وی، این جانب قبول کردم مورد صلح که دو دانگ از همان خانه قدیمی است متعلق به وی بماند و بقیه زمین و کل ساختمان به ملکیت من برگردانده شود. اکنون سؤال این است با توجه به این که پسر این جانب سال ها از محل انتفاع برده، آیا اجرت المثل باید بپردازد یا خیر؟ و آیا هزینه های انجام شده را بایستی به قیمت روز بپردازد؟

(جواب:) اگر از سوی شما نفع رساندن به فرزند به قصد تبرع و مجانی بوده و یا فرزند در مدت انتفاع از آن به آن نیاز داشته چیزی به شما بدهکار نیست، ولی اگر به قصد تبرع و مجانی نبوده و فرزند هم به آن نیاز نداشته است یا زاید بر نیازش بوده است به قیمت امروز به شما بدهکار است، ولی بجاست به مقتضای ابوت و بنوت با یکدیگر مصالحه کرده و رضایت یکدیگر را تحصیل کنید.

(سؤال) پسر تا وقتی که ازدواج نکرده تحت قیومیت پدر زندگی می‎کند. حال اگر کار کرد و پول به دست آورد؛ آیا این پول ملک خودش است یا تعلق به پدرش دارد؟

(جواب:) اجرت کار هر کس متعلق به خود اوست، ولی اگر صغیر یا سفیه و تحت تکفل پدر باشد پدر می‎تواند اجرت کار او را صرف نفقه و نیازهای خود او کند.

حقوق معنوی

(سؤال) اگر کتابی را از کسی امانت گرفته ایم، کپی کردن تمام یا بخشی از آن بدون اجازه صاحب کتاب به شرطی که خسارت به کتاب وارد نشود چه حکمی دارد؟

ناوبری کتاب