صفحه ۳۹۵

(سؤال) اگر مردی همسر خود را ملاعنه کند؛ آیا زن می‎تواند مهریه خود را طلب کند؟ و آیا مرد در ملاعنه حق رجوع دارد؟ و آیا می‎تواند صیغه مجدد بخواند؟

(جواب:) لعان در حکم فسخ است و مهریه ارتباطی به فسخ یا لعان ندارد و به مجرد عقد و دخول، زن مهریه را طلبکار شده و پس از لعان حرمت ابدی ثابت است و ازدواج مجدد به هر صورت باطل و حرام است.

(سؤال) در باب لعان اگر مردی همسر خود را ملاعنه کرد؛ آیا صیغه نکاح باطل می‎شود؟ یا زن مطلقه می‎گردد و در صورت دوم، آیا از نظر قانونی زن مطلقه شده، یا این یک حکم شرعی است ؟ و نفقه و ارث او چگونه خواهد بود؟

(جواب:) پس از تحقق لعان نکاح فسخ می‎شود و زن حرام ابدی می‎شود، و از این پس نفقه و ارث ثابت نیست.

ناوبری کتاب