صفحه ۳۹۴

(سؤال) دوشیزه ای بدون اذن پدر به عقد موقت مردی در می‎آید و از دبر دخول واقع می‎شود و پس از مدتی پدرش برای آن دوشیزه خواستگاری پیدا می‎کند و چون قصد ازدواج دائم داشته، شوهر مدت باقی مانده را به دوشیزه می‎بخشد و سپس به عقد دائم شوهر دوم در می‎آید و بدون این که عده نگه دارد تاکنون دو سال است با او زندگی می‎کند و چون زن از روی جهالت این عمل را انجام داده وظیفه فعلی او چیست ؟

(جواب:) در مفروض سؤال، بنابر احتیاط واجب زن باید از مرد جدا شود و احتیاطا صیغه طلاق را نیز با رعایت شرایط طلاق جاری کنند و پس از جدا شدن، عده نگه دارد و سپس به دیگری شوهر کند و لازم نیست علت این کار را برای دیگران نقل کند.

(سؤال) امروزه برخی از خانم های متدین نیاز به ارضای جنسی و تأمین نیازهای اقتصادی خود دارند با توجه به پیشرفت علم و فن آوری، با پیشگیری های زیاد می‎توان آنچه را در رحم است تشخیص داد؛ لطفا بفرمایید چگونه ممکن است مدت عده را تحفیف داد؟

(جواب:) مقام زن بالاتر از این است که به منظور تأمین معاش، خود را در اختیار مردان متعدد بگذارد و باید احکام و دستورات شرع کاملا رعایت بشود.

(سؤال) آیا زنا عده دارد؟

(جواب:) اگر زن آبستن شده باشد عده ندارد، ولی اگر آبستن نشده بنابر احتیاط عده نگه دارد.

لعان

(سؤال) آیا در نکاح منقطع، زوج می‎تواند نفی ولد کند؟ و آیا قاعده فراش در این مورد جاری است ؟

(جواب:) قاعده فراش جاری است و ولد شرعا به او ملحق است، هرچند ظاهرا لعان جاری نیست و به مجرد نفی، ولد نفی می‎شود. هرچند در صورت شک حق نفی ندارد.

ناوبری کتاب