صفحه ۳۹۲

مرد دوم می‎دانسته شما شوهر دارید و شما را عقد کرده یا نمی دانسته و پس از عقد با شما نزدیکی کرده شما برای همیشه بر مرد دوم حرامید و نیز اگر طلاق به طور صحیح واقع شده، ولی قبل از تمام شدن عده، ازدواج کرده اید و نزدیکی نیز واقع شده است برای همیشه بر او حرام می‎باشید. همچنین است اگر نزدیکی واقع نشده، ولی شما یا او می‎دانسته اید که در عده قرار دارد و ازدواج در عده، حرام است. در ضمن، مدتی که زن باید عده نگه دارد در مسأله 2783 توضیح المسائل آمده است.

(سؤال) زن و شوهری بر اثر اختلاف به محکمه مراجعه کرده و مدت دو سال مراحل قانونی دادگاه سپری و نهایتا زوج محکوم شده است. در حال حاضر زوج فراری است و دادگاه حکم طلاق صادر کرده است؛ آیا در غیاب زوج می‎توان صیغه طلاق جاری ساخت ؟

(جواب:) در مورد شوهر مفقود باید به مقام صالح قضایی مراجعه و قاضی چهار سال به زوج مهلت می‎دهد و اگر بعد از جستجو پیدا نشد خود قاضی زن را طلاق می‎دهد و اگر در عقد ازدواج شرط وکالت به عهده زوجه شده باشد - که در صورت مفقود شدن یا نفقه ندادن به مدت شش ماه زن بتواند خود را مطلقه کند - صحیح است و زن می‎تواند با گرفتن وکیل خود را مطلقه کند و در غیر این صورت طلاق صحیح نیست.

(سؤال) شخصی مدت ده سال است از منزل خارج شده و تاکنون برنگشته است و امیدی به بازگشت وی نیست وظیفه زوجه او چیست ؟ و در صورتی که احتیاج به طلاق داشته باشد، آیا حتما باید حاکم شرع وی را طلاق دهد؟

(جواب:) اگر زن یقین پیدا کرد که شوهرش از دنیا رفته است باید عده وفات نگه دارد و بعد می‎تواند شوهر کند و اگر یقین به وفات شوهر ندارد یا باید صبر کند و یا باید به حاکم شرع مراجعه کند و پس از مراجعه، حاکم شرع چهار سال تحقیق و تفحص می‎کند و پس از تفحص، ولی شخص مفقود را وا می‎دارد که زن را طلاق دهد و اگر ولی ندارد خودش طلاق می‎دهد و پس از انقضا می‎تواند شوهر کند و بنابر احتیاط، عده وفات که چهار ماه و ده روز است بگیرد و بالاخره باید به حاکم شرع مراجعه شود.

ناوبری کتاب