صفحه ۳۹۱

بگوید از فعل خود پشیمان شده ام؛ آیا این گونه الفاظ موجب سقوط و بی اعتباری و زوال وکالت خواهد شد؟

(جواب:) اگر در ضمن عقد لازم (اعم از عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر) شرط وکالت بلاعزل کرده باشد زوج حق رجوع از وکالت را ندارد، ولی اگر در وکالت نامه قید بلاعزل نشده باشد یا وکالت در ضمن عقد لازم نباشد، پس از رجوع و پشیمان شدن زوج و ابلاغ آن به زوجه، وکالت باطل می‎شود. البته اگر زوجه مهر و نفقه خود را مشروط به داشتن حق وکالت بلاعزل در طلاق بذل کرده است، با رجوع زوج از وکالت، زوجه نیز می‎تواند مهر و نفقه خود را مطالبه کند و اگر بخشش آن در قبال گرفتن حق وکالت در طلاق نبوده، حق رجوع ندارد.

(سؤال) اگر زوجه ادعا کند که زوجش به او تفویض وکالت کرده که خود را مطلقه کند؛ آیا قولش در این خصوص حجت شرعی است ؟ یا این که اثبات صحت ادعایش منوط به فحص و تحقیق است ؟

(جواب:) اگر تفویض وکالت، مورد نزاع زوجین باشد زوجه باید وکالت خود را از طریق معتبر شرعی مثل شهادت دو شاهد عادل، اثبات کند.

(سؤال) شوهر این جانب مدت 14 سال مرا رها کرده و مفقود شده بود، لذا من مجبور شدم به دادگاه شکایت کنم و حکم پرداخت نفقه از سوی دادگاه اعلان شد. بعد از آن معلوم شد او در زندان است (به دلیل اعتیاد). من هم پیش یک حاج آقا روحانی رفته تا طلاق مرا جاری سازد و سپس با شخص دیگری ازدواج کرده ام؛ آیا ازدواج دوم ما از نظر شرعی دارای اشکال است ؟

(جواب:) اگر از سوی شوهرتان وکالت داشته اید که خود را طلاق دهید یا بر اثر عدم انفاق و استنکاف زوج از طلاق و یا عسر و حرج شدید، حاکم شرع جامع الشرایط به شما اختیار داده باشد که خود را طلاق دهید طلاقی که با شرایط موجود در توضیح المسائل، داده شده صحیح است و چنانچه پس از آن طلاق، عده لازم را نگه داشته اید عقد بعدی شما نیز صحیح است و اگر طلاق به یکی از طرق مذکور نباشد صحیح نیست و هنوز همسر مرد اولید. بنابراین در صورتی که

ناوبری کتاب