صفحه ۳۹۰

وکیل در طلاق باشد، یا شوهر مفقود الاثر شده و به حاکم رجوع شود و یا به هیچ وجه حاضر نیست نفقه زن را بدهد. فرزندان نیز اگر بالغ و رشید باشند تحت ولایت پدر و مادر نیستند و کسی حق ندارد آنان را تحت تربیت غیر اسلامی قرار دهد یا مانع ارتباط آنان با پدر یا مادرشان شود و در صورت منع یا مزاحمت می‎توانید به محکمه صالح قضایی مراجعه فرمایید؟

(سؤال) در رساله حضرت عالی و تمام مراجع عظام شیعه ذکر شده که طلاقی که در آن مرد مجبور باشد و یا به هیچ وجه رضایت ندهد باطل است؛ آیا طلاقی که با استناد به ماده 1130 بدون حضور و رضایت مرد غیابا داده می‎شود، از نظر شرعی صحیح است ؟

(جواب:) طلاق باید به اختیار مرد باشد، ولی اگر مرد در ادای نفقه کوتاهی کرده و از آن سرباز زد، خواه عدم پرداخت نفقه موجب عسر و حرج برای زن باشد یا نباشد، به درخواست زن، حاکم شرع جامع الشرایط ابتدا مرد را مجبور به پرداخت نفقه کرده و اگر از آن امتناع ورزید او را مجبور به طلاق می‎کند و در صورتی که حاضر به طلاق نشد خود حاکم شرع زن را طلاق می‎دهد و اگر از سوی مرد، چه به واسطه عدم پرداخت نفقه یا غیر آن، عسر و حرج برای زن به وجود آید، به طوری که مرد زن را تحت آزار و شکنجه جسمی یا روحی شدید و غیر قابل تحمل به حسب عادت، قرار دهد و تمام حقوق او را تضییع کند و نتوان او را با هر گونه اجبار و تمهیدی از آن عمل بازداشت، به درخواست زن، حاکم شرع جامع الشرایط ابتدا مرد را مجبور به طلاق کرده و اگر وی از آن امتناع ورزید خود حاکم شرع زن را در حضور مرد در صورت امکان و در غیر این صورت غیابا طلاق می‎دهد.

وکالت در طلاق

(سؤال) اگر مردی به همسر خود وکالت بدهد مبنی بر این که "هر موقع نیاز باشد بدون نیاز به حضور زوج، خود را مطلقه کرده و زوجه نیز مهر و نفقه را در حق زوج بذل کند". حال اگر زوج اظهار کند که از روی عصبانیت به شما وکالت دادم یا

ناوبری کتاب