صفحه ۳۸۷

هم ممکن نیست تا طلاق آنها را جاری کنند؛ آیا حاکم شرع می‎تواند آنها را طلاق دهد؟

(جواب:) اگر پدر دختر، بدون استجازه از دختر عقد خوانده و دختر آن را اجازه نکرده ازدواج محقق نشده است و اگر با اذن یا اجازه دختر و پسر عقد واقع شده تا مدت چهار سال پس از مراجعه به حاکم شرع باید نسبت به پسر تحقیق و تفحص انجام شود و سپس ولی دختر و اگر نشد حاکم شرع دختر را طلاق دهد.

(سؤال) زنی به دادگاه مراجعه کرده و درخواست طلاق کرده است و دادگاه حکم طلاق را به این مضمون صادر کرده است: "زوجه از طرف خود تعداد چهار عدد سکه طلا بذل و از طرف زوج وکالتا قبول بذل کرده و حق دارد صیغه طلاق خلع را جاری کند و زوج الباقی مهریه را بپردازد (170 سکه)" و زوج به این رأی دادگاه اعتراض کرده است؛ آیا صیغه طلاق بدون اجازه و رضایت زوج قبول است ؟ و آیا زن حق دارد از طرف خودش بذل کرده و از طرف مرد وکالتا قبول کند؟ و در این صورت آیا مهریه زن به ذمه مرد است ؟

(جواب:) در فرض سؤال، زن حق طلاق ندارد و علی فرض که در عقد شرط شده باشد طلاق خلعی نیست، مگر این که زوج اختیار طلاق خلع و حتی وکالت در قبول بذل را به همسرش داده باشد.

(سؤال) زنی متوجه می‎شود که شوهرش همسر دومی اختیار کرده است، لذا به دادگاه شکایت کرده است. زن دوم هم متوجه شده و او هم به خاطر این که از همسر اول اطلاع نداشته از وی شکایت می‎کند. شوهر می‎گوید طلاق نمی دهم، اما چون اجبار است زن دوم را آزاد کردم و همین جمله را نوشته و امضا کرده است و دو نفر هم شاهد بوده اند که وی گفته که زن دوم را طلاق دادم؛ آیا این شهادت و همچنین آن نوشته، حکم طلاق را دارد؟

(جواب:) نامه مذکور طلاق محسوب نیست، ولی اگر دو نفر شاهد عادل گواهی دهند که زوج اذن داده تا صیغه طلاق از ناحیه او به وکالت از او جاری شود می‎توان با احراز سایر شرایط طلاق که در توضیح المسائل ذکر شده زوجه را طلاق داد.

(سؤال) آیا در استماع صیغه شرعی طلاق، معرفی زوجین، به شهود شرط

ناوبری کتاب