صفحه ۳۷۶

حق حضانت

(سؤال) حقیر دو فرزند دختر نوجوان دارم، در صورت طلاق همسرم، آیا باید آنها را به او واگذار کنم ؟ چون ایشان معتقدند آنها دخترند و شرایط خاص خود را دارند که باید در صورت طلاق، دختران به مادر واگذار شوند؟

(جواب:) حق حضانت دختران پس از هفت سال با پدر است و نباید در تربیت آنها کوتاهی شود یا موقعیتی پیش آید که آثار سوء در تربیت آنان داشته باشد.

(سؤال) اجازه از حاکم شرع در حضانت لقیط به چه نحوی است ؟ آیا وجوبی است ؟

(جواب:) اجازه گرفتن از حاکم شرع در حضانت لقیط به نحو احتیاط مستحب و در امور مالی واجب است.

(سؤال) آیا حضانت، حق کودک است ؟ یا حق پدر و مادر؟ و یا هر دو؟ و در صورت تعارض حق کودک با حق پدر و مادر، کدام حق مقدم است ؟

(جواب:) حضانت شدن، حق کودک است و حضانت کردن نیز هم حق پدر و مادر و هم وظیفه آنهاست. حق کودک به هیچ وجه ساقط نمی شود، اما پدر و مادر می‎توانند از حق حضانت خود صرف نظر کنند، ولی نمی توانند نسبت به نگه داری و تربیت فرزند کوتاهی کنند.

(سؤال) آیا حضانت فرزند لقیط (فرزندی که پدر و جد پدری وی معلوم نیست) ایجاد حقی علیه وی می‎کند؟

(جواب:) می‎توان مخارجی را که صرف او شده و در شأن او بوده است پس از بلوغ از او مطالبه کرد.

(سؤال) کسی که بچه ای را برداشته تا او را بزرگ کند؛ آیا حق دارد او را رها کند؟ بویژه در صورتی که بچه در معرض تلف باشد و کسی سرپرستی او را قبول نمی کند؟

(جواب:) اگر کودک در معرض تلف باشد واجب است انسان او را برداشته و حفظ کرده و مخارجش را تأمین کند تا به حد بلوغ رسیده یا پدر و مادر و یا بستگان او پیدا

ناوبری کتاب