صفحه ۳۷۵

مطالبه کند و اگر صغیر اموالی دارد آنها می‎توانند از اموال او بردارند.

(سؤال) با توجه به عوارض زندگی ماشینی و شیوع بیماری های روانی از جمله افسردگی، چنانچه زن برای تمدید و حفظ اعصاب و یا دیدار خانواده اش که در شهر و یا کشور دیگری ساکنند نیاز به سفر داشته باشد؛ آیا تأمین هزینه این سفر بر مرد واجب است ؟

(جواب:) اگر عرفا جزء معالجه زوجه و مداوای او محسوب گردد تأمین هزینه آن بر عهده زوج می‎باشد و بالاخره موارد مختلف است.

(سؤال) چنانچه زوجه از پولی که شوهر به عنوان نفقه داده، در نفقه خود صرفه جویی کند (البته هیچ گونه کسری در ارتباط با تهیه خوراک و پوشاک خود و فرزندانش نگذارد) و مقداری از نفقه اش به صورت ذخیره و پس انداز باقی بماند؛ آیا مالک این مقدار پس انداز، زوجه است ؟ و می‎تواند هر گونه دخل و تصرفی در آن بکند؟

(جواب:) آنچه زوجه بر زوج حق دارد انفاق بر زوجه است نه تملیک نفقه به وی؛ پس اگر پولی را به زوجه بدهد برای صرف در نفقه است، ولی به ملک زوج باقی است مگر این که معلوم شود به وی تملیک کرده است که در این صورت در اختیار اوست.

(سؤال) آیا تأمین مخارج دارو و درمان نیز جزء موارد نفقه زوجه محسوب می‎شود؟

(جواب:) مخارج متعارف معالجه و مداوا بر عهده زوج است، مگر این که خارج از معالجات متعارف باشد.

(سؤال) مادری که پیر و ناتوان گشته و حتی زمین گیر شده؛ آیا فرزندان پسر موظف به نگه داری او بوده ؟ یا دخترها نیز در نگه داری او سهیمند؟ اگر فرزندی توان مالی آن را نداشت وظیفه چیست ؟

(جواب:) سرپرستی و تأمین مخارج مادر با همه فرزندانی است که امکان مالی دارند و فرقی بین پسر و دختر نیست و فرقی هم بین این که کدام بیشتر ارث برده یا مال بیشتری دارد با کسی که مال کمتر دارد یا ارث کمتری برده، نیست.

ناوبری کتاب