صفحه ۳۷۴

نحو خلع است و در مفروض سؤال، اگر طلاق به صیغه خلع واقع شده مهریه ای را که زوجه به زوج در برابر طلاق بخشیده ملک زوج بوده و تصرف او در آن مانعی ندارد و اگر سه دانگ زمین را به شوهر خود هبه کرده و تحویل او هم داده اید نمی توانید پس بگیرید هرچند به اسم او نکرده باشید، ولی اگر او هنوز تحویل نگرفته به ملکیت او در نیامده است. در ظرف 13 سال هم آنچه را شما از اموال خود برای شوهر و فرزندان خرج کرده اید اگر به قصد مجان بوده نمی توانید مطالبه کنید، اما نفقه شما که بر عهده زوج بوده اگر شما نبخشیده اید می‎توانید آن را مطالبه کنید. و همچنین آنچه را که شما خرج شوهر و اولاد کرده اید اگر به قصد قرض بوده می‎توانید مطالبه کنید و کارهایی که در منزل برای او انجام داده اید اگر به قصد مجان نبوده می‎توانید به مقدار متناسب از وی وجه مطالبه کنید.

(سؤال) آیا مخارج ازدواج پسر و جهیزیه دختر از نفقات واجب است و باید پدر تأمین کند؟

(جواب:) تابع عرف محل است و اگر نیازمند باشند جزء نفقه محسوب است.

(سؤال) همسر متوفی از زمان فوت شوهر مرحومش در اثر بارداری تا زمان وضع حمل به مدت یک صد و نود و یک روز تحت مراقبت های ویژه پزشکی قرار داشته و این اقدامات مستلزم هزینه گردیده است. آیا پرداخت کننده، حق مطالبه هزینه های فوق را از ولی قهری خواهد داشت که اموال متوفی در ید اوست ؟

(جواب:) بر حسب اخبار وارده و مشهور فقها مخارج زن آبستن بعد از مرگ شوهر بر عهده خود زن بوده و این قول مطابق احتیاط است، مگر این که کبار ورثه با رضایت از سهم خودشان کمک کنند.

(سؤال) شخصی فوت کرده و فرزند صغیری داشته که فردی به مدت هفت سال نفقه او را متحمل شده است؛ آیا سرپرست کودک، حق مطالبه هفت سال نفقه وی را دارد؟ و از این پس چگونه باید مخارجات طفل تأمین گردد؟

(جواب:) کسی که مخارج صغیر را متحمل شده اگر با اجازه ولی شرعی یا حاکم شرع یا عدول مؤمنین خرج کرده و قصد مجان نداشته می‎تواند از ولی یا قیم او

ناوبری کتاب