صفحه ۳۷۳

می‎توان به عنوان قدر دانی به مرد اهدا کننده اسپرم مالی بخشید؟

(جواب:) به نظر این جانب عمل مذکور که ترکیب "اسپرم" مرد اجنبی با تخمک زوجه مرد نابارور می‎باشد محل اشکال است و بر فرض وقوع؛ فرزند متولد از آن، فرزند مرد نابارور نیست، بلکه ملحق به صاحب اسپرم و تخمک است.

نفقه

(سؤال) هرگاه مردی با زنی ازدواج کند، اما به جهت اختلاف قبل از زفاف وی را طلاق دهد، آیا علاوه بر مهریه، مخارج لباس و نفقه بعد از عقد و قبل از زفاف به عهده زوج می‎آید؟

(جواب:) به مجرد عقد احکام زوجیت بر طرفین بار است، ولی غالبا قبل از زفاف توافق در کار است و در این صورت بعدا نمی توانند ادعا کنند.

(سؤال) این جانب همسر خود را طلاق داده ام، ولی از او دو فرزند دارم که اولی 17 و دیگری 10 ساله است که نزد مادرشان زندگی می‎کنند؛ آیا نفقه هر دو فرزند بر من واجب است ؟ و یا فقط نفقه پسری که ده ساله است ؟

(جواب:) فرزند چه بالغ و چه غیر بالغ چه دختر یا پسر در صورت نیاز، نفقه او بر عهده پدر و پدران او به ترتیب هر کدام نزدیگ ترند واجب است، پس پدر بر جد و جد بر پدر جد مقدمند و اگر هیچ یک نباشند یا نتوانند یا ندهند بر مادر واجب است.

(سؤال) این جانب با شوهر خود مدت 13 سال زندگی کردم و در این مدت همسرم با این که امکانات مالی داشت از دادن نفقه و خوراک و پوشاک به من و فرزندانم دریغ می‎کرد و با مشاجرات لفظی مرا آزار می‎داد، لذا تصمیم گرفتم که مهریه خود را بذل کرده و از وی طلاق بگیرم؛ اما خود من در دوران عقد با پول خودم زمینی خریده و سه دانگ آن را به همسرم داده، ولی هنوز آن را به اسم او نزده ام؛ آیا می‎توانم آن را به نام وی نزنم با این که دادگاه هم آن را جزء اموال من محسوب کرده است ؟ و آیا می‎توانم خرج و مخارج و نفقه را در این مدت 13 سال از وی طلب کنم ؟

(جواب:) اگر زوجه از زوج کراهت داشته و حاضر به زندگی با او نبوده، طلاق او به

ناوبری کتاب