صفحه ۳۷۱

(جواب:) در مفروض سؤال، چون مقاربت حاصل نشده دختران مادر بزرگ و نوه های او به آن پسر محرم نشده اند.

(سؤال) اگر زن و شوهری که بچه دار نمی شوند یک فرزند دختر را از اداره بهزیستی قبول کنند بعد از این که فرزند بزرگ شد از چه راهی به شوهر آن زن محرم می‎شود؟

(جواب:) برای ایجاد محرمیت بهترین راه این است که بچه شیرخواره را بگیرند و بدهند به خواهر یا مادر یا زن برادر هر یک از زن و شوهر تا به مقدار لازم به او شیر بدهند، ولی اگر زمان شیر خوارگی گذشته باشد راهی برای محرمیت به نظر نمی رسد.

(سؤال) بوسیدن روی مادر زن و همین طور بوسیدن مادر زن، داماد خود را چه حکمی دارد؟ و اگر مادر زن بدون روسری نزد داماد خود رفت و آمد کند چه حکمی دارد؟

(جواب:) اگر بدون لذت و ریبه و یا بدون احتمال وقوع در گناه باشد مانعی ندارد.

حکم عزل

(سؤال) آیا عزل کردن به یکی از روش های (عزل به صورت طبیعی، کاندوم، کپسول کاشتنی زیر پوست، استفاده از دستگاه داخل رحم، مصرف قرص خوراکی و استفاده از ژل یا داروی اسپرم کش) که معمولا بدون ضرر است اگر با رضایت زوجین باشد چه حکمی دارد؟ در صورتی که یکی از زوجین ناراضی باشد چطور؟

(جواب:) جلوگیری از بارداری به وسیله عزل و منع از استقرار نطفه در رحم و به طور کلی به وسیله روش های بی ضرری که مانع انعقاد نطفه شود، با رضایت زوجین مانعی ندارد، ولی بدون رضایت شوهر جز در مواردی که بار داری برای زوجه ضرر دارد، اشکال دارد و عزل بدون رضایت زوجه در عقد دائم کراهت دارد. در هر حال استفاده از وسایل مذکور در صورتی که باعث از بین رفتن نطفه پس از استقرار و انعقاد در رحم شود اشکال دارد.

ناوبری کتاب