صفحه ۳۷۰

(جواب:) در مورد بحث، فقط زن پدر بودن این دختر برای فرزندان آن مرد تحقق می‎یابد که هیچ کدام نمی توانند با خود این دختر (صغیره) ازدواج کنند، ولی ازدواج فرزندان آن مرد با خواهران آن صغیر اشکال ندارد.

(سؤال) پدری برای سهولت در رفت آمد شوهر خواهرش به منزلشان و برای ایجاد رابطه محرمیت شوهر خواهر با همسرش، دختر نوزاد خود را به عقد موقت (مثلا یک ساعته) وی که شوهر عمه اوست در آورده و پس از انقطاع مدت مذکور، چنین نتیجه و استنباطی صورت گرفت که همسرش به شوهر خواهرش محرم شده است، آیا این دختر به فرزندان ذکور شوهر عمه خویش محرم است ؟ و آیا مادر نوزاد می‎تواند در کنار شوهر خواهر شوهر خود و فرزندان آن بدون داشتن حجاب شرعی ظاهر شود؟

(جواب:) عقد موقت دختر نوزاد اولا: باید به مصلحت دختر باشد و ثانیا: به مدت یک ساعت محل اشکال است، بلکه بنابر احتیاط واجب باید مدت را به گونه ای قرار دهند که دختر به حد استمتاع از او برسد؛ پس بنابر فرض مذکور، صحت عقد نوزاد محل اشکال است؛ ولی اگر شرایط موجود باشد، یعنی عقد به مصلحت فرزند باشد و مدت آن در جهت استمتاع کافی باشد احکام آن برای همه فرزندان پدر (شوهر عمه) جاری است و مادر نوزاد نیز بر شوهر عمه محرم خواهد بود.

(سؤال) زن و شوهری مدت 25 سال از هم دور بودند. در این بین زن با مرد دیگری عمل زنا انجام داده و بعدا معلوم شده که زمان انجام عمل زنا شوهر فوت کرده بوده است؛ آیا پس از عده وفات می‎توانند آن دو با هم ازدواج کنند؟

(جواب:) در فرض سؤال، که زنا بعد از فوت زوج و قبل از شروع عده وفات بوده است بنابر احتیاط واجب آن زن با آن مرد، حرام ابدی است و نمی توانند با هم ازدواج کنند.

(سؤال) خانمی هستم که به دلیل این که بچه دار نمی شدم فرزندی را بزرگ کردم اکنون او به سن بلوغ رسیده و برای این که با ما محرم شود به عقد مادر بزرگ خود در آوردم، ولی متأسفانه مادر بزرگ فوت کرده و دخولی هم صورت نگرفته است؛ آیا با همان عقد او محرم شده است ؟

ناوبری کتاب