صفحه ۳۶۸

(جواب:) با توافق هر دو در اصل نکاح، شوهر که مدعی ذکر مدت می‎باشد مدعی است و طبعا حق قسم با زن است که منکر ذکر مدت در عقد است و اگر غرض، متعه بوده، اما مدت در ضمن عقد ذکر نشده مشهور می‎گویند: عقد به دائم منقلب می‎شود، ولی مسأله خالی از اشکال نیست و احتیاط در طلاق و اعاده صیغه متعه است. در مفروض سؤال دوم، زن به حاکم شرع مراجعه کند اگر نفقه زن را پدر شوهر یا دیگری قبول کند زن باید صبر کند و اگر نفقه او را نمی دهند حاکم تا چهار سال مدت معین می‎کند تا تفحص کنند که اگر شوهر پیدا شد باید زن صبر کند و اگر پیدا نشد ولی شوهر و یا حاکم شرع او را طلاق می‎دهد و زن احتیاطا عده وفات نگه می‎دارد و اگر زن یقین کند شوهرش مرده است پس از عده وفات می‎تواند شوهر کند.

(سؤال) اگر مردی زن خود را طلاق دهد و زن با مرد دیگری ازدواج کند و از او دختری پیدا شود؛ آیا این دختر بر مرد اول محرم است ؟

(جواب:) اگر بین زوجه و زوج اول دخول صورت گرفته باشد محرم است.

(سؤال) زنی فوت کرده است و دختر او از مرگ مادر اطلاع نداشته و با مردی ازدواج می‎کند؛ آیا شوهر به میت محرم می‎شود و می‎تواند جسد زن را ببیند؟

(جواب:) ادله محرمیت از شمول بعد از مرگ انصراف دارد و استصحاب عدم محرمیت، جاری است.

(سؤال) این جانب به دلیل این که از همسر اولم بچه دار نمی شدم فرزندی را از اداره بهزیستی قبول کردم و خواهرم او را شیر داده است تا به من محرم شود بعد از یک سال شوهرم فوت کرد و ازدواج مجدد کردم و یک فرزند دختر از شوهر دوم دارم. در ضمن شوهر دوم من سه فرزند داشت دو پسر و یک دختر. مسأله محرمیت این پنج فرزند با من و شوهر چگونه خواهد بود؟

(جواب:) در مفروض سؤال، شما خاله رضاعی فرزند خوانده بوده و دختر شما دختر خاله اوست و دختر خاله محرم نیست. پسر خوانده شما با فرزندان شوهرتان نیز محرمیت ندارد، ولی دختر شما و فرزندان شوهرتان با هم محرمند.

ناوبری کتاب