صفحه ۳۶۶

(سؤال) آیا به محض خروج زن از منزل و ترک زندگی زناشویی و اثبات عدم تمکین از سوی دادگاه، زن استحقاق نفقه را از دست می‎دهد؟ یا از زمان اجرای حکم عدم تمکین، زن دیگر مستحق نفقه نیست ؟

(جواب:) به مجرد ناشزه شدن زن، نفقه اش منتفی شده، ولی هر خروج از منزل و ترک زندگی، ممکن است موجب نشوز نشود و عذر شرعی در کار باشد.

(سؤال) دختر و پسری عقد ازدواج خوانده اند و دختر در منزل پدر است و هنوز زفاف صورت نگرفته. آیا برای مسافرت و خروج از منزل پدر، اذن زوج برای زوجه شرط است یا خیر؟ و آیا نفقه بر زوج واجب خواهد بود؟

(جواب:) اگر زن برای زفاف حاضر باشد، ولی زوج او را به خانه خود نمی برد و نفقه هم نمی دهد خروج او از منزل مشروط به اذن زوج نیست و همچنین است اگر دختر با پدر و مادر خود زندگی کرده و پدر و مادر بنای مسافرت دارند و زندگی دختر به تنهایی در منزل موجب عسر و حرج باشد. نفقه هم در صورتی بر زوج واجب است که زن حاضر باشد تمکین کامل کند و نیز به خانه زوجه برود.

(سؤال) اگر زنی به حکم دادگاه به تمکین و انجام وظایف زناشویی محکوم شده باشد، ولی به هیچ وجه تمکین نکند و در حال نشوز باقی بماند و از دادگاه تقاضای عسر و حرج کند، آیا دادگاه می‎تواند حکم طلاق صادر کند؟ اگر مرد هنوز از طلاق دادن امتناع کند و در محضر حاضر نشود، آیا دادگاه می‎تواند نماینده به محضر بفرستد و زن را طلاق دهد؟

(جواب:) زن ناشزه گناهکار بوده و مستحق نفقه نیست و دادگاه باید او را به اطاعت وادار کند و طلاق در اختیار مرد است و حاکم شرع بدون تحقیق و احراز امتناع مرد از ادای حقوق زن و لجاجت او، حق طلاق ندارد.

محرمیت

(سؤال) این جانب به علت نداشتن فرزند، پسری 4/5 ساله از اداره بهزیستی برداشته تا او را بزرگ کنم. بفرمایید راه محرمیت این فرزند نسبت به همسر و خانواده پدرم چگونه است ؟ و اگر این بچه از راه نامشروع باشد حکم آن چیست ؟

ناوبری کتاب