صفحه ۳۶۵

در صورتی که شوهر راضی به استفاده زن از وسایل فوق نباشد، آیا نماز زوجه اشکال شرعی دارد؟

(جواب:) در صورتی که زن ناشزه نباشد و از تمکین به شرط ادای مهر ابا ندارد و اثاث مذکور به عنوان نفقه در اختیار او قرار گرفته تصرف و نماز او در آنها بی اشکال است، ولی چنانچه قبلا تمکین کرده باشد نمی تواند به خاطر عدم دریافت مهریه مانع استمتاع زوج شود و در هر حال زوج، مهریه را بدهکار است.

(سؤال) در صورتی که هیچ گونه شرطی مبنی بر اختیار سکونت زوجه در ضمن عقد نکاح قید نشده باشد، آیا زوجه بدون مصلحت و اجازه شوهرش حق سکونت در جای دیگر را دارد؟

(جواب:) در مفروض سؤال، حق انتخاب مسکن با زوج است.

(سؤال) همسر این جانب به دلایل واهی از این جانب اطاعت نکرده و در حقوق زناشویی نیز تمکین نمی کند؛ خانه را ترک کرده و به منزل پدر خود رفته و من با مراجعات زیاد هم نتوانستم او را باز گردانم؛ آیا در صورتی که ترس از گناه داشته باشم می‎توانم ازدواج مجدد کنم ؟ و اگر در ضمن عقد نکاح شرط شده باشد که ازدواج دوم صورت ندهم، آیا می‎توانم به شرط عمل نکنم ؟

(جواب:) اگر کسی به واسطه نداشتن همسر در کنار خود به گناه می‎افتد می‎تواند، بلکه واجب است ازدواج کند و انتخاب همسر دوم جایز است، ولی در هر صورت همه جوانب امر از جمله حقوق همسر را باید مراعات کند و اگر در ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگری همسر اول را وکیل کرده اید که در صورت ازدواج دوم بتواند خود را مطلقه کند طلاق او با فرض ثبوت وکالت از ناحیه شما صحیح است.

(سؤال) اگر زوج بخواهد زوجه را به منزل مادر خود ببرد به طوری که برادران شوهر هر کدام کلید جداگانه ای داشته باشند و بدون اذن و اجازه وارد منزل مشترک بین زوج و دیگر برادران می‎شوند؛ آیا زوجه می‎تواند منزل مجزا از شوهر طلب کند؟

(جواب:) در صورتی که زن ناشزه نیست و از شوهر اطاعت می‎کند نفقه او بر شوهر واجب است و از جمله مسکن او باید عرفا مستقل و مناسب با زندگی او باشد و در فرض مذکور، منزل مناسب نیست.

ناوبری کتاب