صفحه ۳۶۳

بعدی باطل است، ولی اگر زن به مرد بگوید تو را نمی خواهم و مرد هم به عنوان این که از این به بعد زن من نیستی قبول کند، زن می‎تواند بعد از نگه داشتن عده به دیگری شوهر کند.

(سؤال) مدتی قبل قصد ازدواج موقت کردم، اما چون مخفی بود خودمان صیغه را جاری کردیم و بنابراین شد تا زمانی که شوهر مناسبی برای من پیدا شود با هم محرم باشیم؛ اما چون احتمال دادم که ممکن است شوهر پیدا شود و باید عده هم نگه دارم طبیعی است که مدتی طول بکشد از زوج خواستم مدت زمان اضافی آن را ببخشد. حالا در رساله شما دیده ام که اگر مدت معین نشود عقد دائم می‎شود. بفرمایید: آیا عقد صحیح بوده و چگونه می‎توان مشکل را حل کرد؟

(جواب:) اگر با توجه به معنا و قصد انشا عقد را خوانده باشید در فرض سؤال بنابر احتیاط با اجرای طلاق و عده طلاق از هم جدا شوید و پس از انقضای عده اگر مایل بودید باز ازدواج کنید.

(سؤال) آیا در قرآن به متعه و صیغه اشاره شده است ؟ آیا پیامبر(ص) و ائمه (ع) زنی به صورت صیغه داشته اند؟

(جواب:) ظاهر آیه 24 سوره نساء متعه است و جواز متعه در زمان پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) مورد تردید نیست هرچند خود آنان انجام نداده باشند.

موانع ازدواج

(سؤال) آیا بیماری ایدز قبل از ازداوج، مانع نکاح و بعد از ازدواج، باعث فسخ آن می‎شود؟

(جواب:) این بیماری به خودی خود مانع از صحت نکاح و یا سبب انفساخ عقد نیست و در صورت جهل مرد از ابتلای زن هم، جواز فسخ عقد محل اشکال است، ولی می‎تواند او را طلاق دهد و در عکس آن نیز جواز فسخ محل اشکال است و زن می‎تواند به حاکم شرع مراجعه کند.

ناوبری کتاب