صفحه ۳۶۲

(سؤال) آیا یک مرد مسلمان می‎تواند با زنی که مسلمان نیست و ده سال با یک مرد دیگر بدون ازدواج با هم زندگی کرده اند و حالا یک ماه است که از هم جدا شده و معلوم نیست که دوباره با هم زندگی کنند ازدواج موقت کند؟

(جواب:) اگر زن مذکور ده سال با مردی به عنوان زن و شوهر زندگی کرده هرچند صیغه عربی نخوانده باشند زن و شوهرند و ازدواج متعه با او جایز نیست، ولی اگر ده سال را با یکدیگر به عنوان زنا و عمل نامشروع زندگی کرده اند متعه او مانعی ندارد، به شرط این که مسلمان، یا یهودی، یا مسیحی و یا زرتشتی باشد و اگر هیچ دینی ندارد اول از او بخواهید با گفتن شهادتین مسلمان شود و سپس با او ازدواج کنید. در عقد متعه، باید هم مهر و هم مدت مشخص شوند، و کوشش کنید اگر از راه حلال نشد سراغ حرام نروید مخصوصا اگر شوهردار باشد. لازم است مسلمان در راه صحیح صبر و استقامت داشته باشد.

(سؤال) آیا برای ازدواج موقت با اهل کتاب لازم است تمام شرایط و ویژگی های امر ازدواج را برای زوجه تشریح کنیم ؟ و آیا پس از پایان مدت ازدواج آنان نیز باید عده نگه دارند؟ و اگر بدانیم که او پس از ازدواج با ما و پایان مدت ازدواج موقت، عده نگه نخواهد داشت ما چه تکلیفی داریم ؟

(جواب:) باید بداند اقدام به نکاح مشروع می‎کند و نیز علم به مدت و مهریه داشته باشد. ولی اگر شما (یا دیگری را به طور مطلق وکیل کند که آن طور که صلاح می‎دانید) او را به نکاح مشروع در آورید، کافی است. بنابر احتیاط آنان نیز مکلف به فروعند و باید عده نگه دارند و در هر صورت در عده نمی توان با آنان ازدواج کرد و اگر بعد از مدت عده نگه نداشت شما تکلیفی ندارید.

(سؤال) زنی به عقد موقت مردی درآمده به مدت 99 سال و پس از چهار سال زندگی با یکدیگر زن مرد را رها کرده و به عقد مرد دیگری درآمده و پس از 5 ماه از شوهر دوم حامله شده؛ آیا عقد دوم باطل بوده است ؟

(جواب:) اگر مرد مدت عقد منقطع را نبخشیده باشد عقد اول باقی بوده و عقد

ناوبری کتاب