صفحه ۳۶۱

(سؤال) اگر پسری بخواهد دختری را به عقد موقت خود در آورد، در حالی که پدر دختر برای مدت نامعلومی به خارج از کشور سفر کرده و از لحاظ قانونی در محضر وکالت نامه رسمی به همسر خود - جهت ازدواج دخترش - داده باشد، آیا هم چنان اذن پدر لازم است و یا این که اذن مادر کفایت می‎کند؟

(جواب:) در صورت دست رسی به پدر هرچند به وسیله نامه یا تلفن، بنابر احتیاط از او استجازه شود و در مفروض سؤال، اگر وکالت دادن به مادر در اجازه مطلق و شامل عقد موقت نیز باشد اجازه او کافی است.

(سؤال) اگر مردی زنی را به مدت سه ماه به ازدواج موقت خود در آورد، ولی پس از یک ماه زن تقاضای بخشش مدت باقی مانده را کند، آیا مرد باید تمام مهریه مقرره را بپردازد یا مهریه تقسیط می‎شود؟

(جواب:) مرد باقی مانده مدت را ببخشد و مهریه را بر مدت سه ماه تقسیط کند.

(سؤال) ازدواج با زن فاحشه چه حکمی دارد؟ در صورتی که قصد دخول نباشد چطور؟

(جواب:) اشکال دارد، مگر این که توبه کرده باشد.

(سؤال) دختر و پسری بدون رضایت پدر و مادر قرار ازدواج می‎گذارند و در محلی عقد موقت را از روی کتاب می‎خوانند؛ پس از چندی متوجه می‎شوند: به جای عقد موقت عقد دائم خوانده اند. سؤال این است که جاری کردن صیغه عقد موقت بین دختر و پسر در صورتی که مفسده ای برای دختر نداشته باشد و با شرط این که رابطه جنسی هم در کار نباشد بدون رضایت پدر و مادر چه حکمی دارد؟

(جواب:) اگر طرفین معنای کلماتی را که خوانده اند نمی دانسته اند و قصد انشای زوجیت دائم نداشته اند عقد دائم واقع نشده است و فعلا حکم خاصی بر آنان مترتب نیست، مگر این که دخول واقع شده باشد هرچند از عقب که در این صورت باید زن عده نگه دارد و اگر آن دو کفو هم و به یکدیگر علاقه دارند بجاست خانواده آنان لجاجت نکنند و پدر دختر اجازه دهد و در صورت کفو بودن و علاقه آنان اگر پدر لجاجت می‎کند اجازه او لازم نیست و می‎توانند عقد دائم را به وسیله اهل علم وارد، جاری کنند.

ناوبری کتاب