صفحه ۳۵۸

مهر را از شوهر طلبکار است.

(سؤال) در یک قباله ازدواج آمده: "زوجه، صرفا عین خانه مسکونی را صاحب است" و به تبع آن پدر زوج در زمان حیات خود از منافع ملک مزبور بهره برده است و سپس پدر زوج فوت کرده است. اولا: با توجه به این که زوجه تاکنون مالک عین ملک بوده؛ آیا شرعا می‎تواند اجرت المثل یک دانگ عین ملک خود را مطالبه کند. ثانیا: اگر شارع در پرداخت اجرت المثل نظر مساعد دارد با توجه به آیات 4 سوره نساء و 237 سوره بقره که پرداخت مهریه بر عهده زوج است پرداخت اجرت المثل عین ملک بر عهده چه کسی است، زوج یا سایر ورثه پدر زوج ؟

(جواب:) عبارت مذکور دو احتمال دارد.

1- زوجه مالک عین یک دانگ است نه قیمت آن فقط.

2- زوجه مالک عین یک دانگ است نه منافع آن؛ پس عین مسلوبة المنفعة، مهر قرار داده شده است. در فرض اول، زوجه اجرت یک دانگ از پدر زوج و هر متصرف دیگر را طلبکار است، مگر این که به تصرف آنان راضی بوده که مجانا تصرف کنند و در فرض دوم، چیزی طلبکار نیست و اگر قرائن، شاهد یکی از دو احتمال باشد طبق آن عمل شود و اگر نه مصالحه کنند، ولی ظاهرا مقصود فرض اول بوده است و بعید است عین مسلوب المنفعة را مهر قرار دهند و در صورت ادامه نزاع و عدم تصالح به حاکم شرع مراجعه شود.

(سؤال) برخی از فقها مهریه به نرخ روز را خلاف شرع می‎دانند و معتقدند که عین مهریه باید پرداخت شود و مهریه، شامل حال نرخ تورم و مسائل اقتصادی نمی شود در حالی که طبق قانون فعلی، مهریه به نرخ روز محاسبه می‎شود، حکم شرعی چیست ؟

(جواب:) مهریه اگر زمین یا از نقدین یا کالا باشد زن عین آن را طلبکار است، ولی اگر پول های کاغذی باشد، چون آنها ذاتا ارزش ندارند و ارزش آنها به اعتبار و قدرت خرید آنهاست، لذا بنابر احتیاط واجب باید ارزش آنها در زمان عقد منظور گردد.

ناوبری کتاب