صفحه ۳۵۷

(جواب:) ولی طفل وظیفه دارد بدهکاری های متوفی را از اموال او بپردازد و از جمله مهریه عروس را باید بدهد و وصایای متوفی را نیز اگر بیشتر از ثلث مال نباشد انجام دهد و باقی مانده مال طفل صغیر و پدر و مادر متوفی و همسر او می‎باشد.

(سؤال) در یک مراسم عقد، پدر زوج متقبل مهریه ای می‎شود که عبارت است از یک ملک با چند ساعت آب، اما در محضر به آنها می‎گویند مهریه بر عهده شوهر است نه پدر شوهر و لذا پدر زوج به فرزندش می‎گوید: "آب و زمین را به پسرم می‎فروشم و وجه آن را نقدا دریافت می‎کنم"؛ لکن آب و ملک و خانه تحویل فرزند نمی شود. پس از چند سال زن درخواست مهریه می‎کند پدر شوهر می‎گوید: من به تو چیزی بدهکار نیستم و آنچه به فرزندم فروختم وجهی در مقابلش دریافت نکرده ام اکنون پدر از دنیا رفته است؛ لطفا بفرمایید: عروس این خانواده چگونه می‎تواند مهریه خود را از ورثه پدر یا فرزند دریافت کند؟

(جواب:) در مفروض سؤال، آب و زمین مذکور در صورتی ملک عروس است که به عنوان مهریه در عقد نکاح قید شده باشد هرچند به خاطر محذور قانونی در قباله ذکر نشده باشد، ولی اگر مهریه در عقد نکاح بر ذمه شوهر قرار داده شده عروس ملک و آب طلبکار نیست و پدر اگر ملک و آب را به فرزند فروخته است در مقابل پولی، ملک و آب مال فرزند است و فرزند پول را بدهکار است و اگر ملک و آب را به فرزند هبه کرده است شرط صحت هبه قبض است؛ پس اگر تحویل پسر نداده هبه ثابت نیست و جزء ترکه محسوب است و در صورت شک، بجاست ورثه با پسر مصالحه کرده و یا به قاضی جامع الشرایط مراجعه کنند.

(سؤال) شخصی پس از شش ماه که از عروسی وی گذشته است به بهانه این که من نمی دانستم که تو قبل از ازدواج با من به عقد شخص دیگری درآمده ای، تمایلی به ادامه زندگی با خانم خود را ندارد. در حالی که به نظر زوجه شوهرش از این امر اطلاع داشته است. حال آیا زوج می‎تواند عقد را فسخ کند، یا طلاق باید صورت گیرد؟ و اگر طلاقی صورت گرفت زوجه تمام مهر را طلبکار است ؟

(جواب:) در مفروض سؤال که هم بستر شده اند و دخول انجام شده است زن تمام

ناوبری کتاب