صفحه ۳۵۶

(جواب:) اگر عقد ازدواج روی یک دانگ خانه معین خوانده شده و گفته شده که قیمت آن دویست و پنجاه هزار تومان است شما مالک یک دانگ خانه بوده اید که بدون اجازه شما حق فروش هم نداشته اند و اگر اجازه داده اید بفروشند یک ششم از پول فروش منزل فروش رفته را طلبکارید و اگر عقد روی دویست و پنجاه هزار تومان خوانده شده شما پول طلبکارید؛ منتهی در زمان پرداخت، بنابر احتیاط واجب باید با حساب تورم از سال 1368 تا زمان پرداخت، ارزش آن به قیمت روز پرداخت شود.

(سؤال) آیا شخص دیگری غیر از زوج می‎تواند مهریه را بر عهده بگیرد؟ مثلا پدر زوج آنچه که تقبل می‎کند آیا مهر است ؟ ثانیا: آیا پرداخت آن بر عهده زوج است یا پدرش ؟ و ثالثا: اگر پدر زوج متعهد شود که یک دانگ منزل را به مبلغ یک میلیون تومان به عروس بدهد؛ آیا یک دانگ را بدهکار است یا مبلغ یک میلیون را؟ جواب:اگر پدر بخشی از مهر را از ناحیه فرزند قبول کند مانعی ندارد و پدر باید به تعهد خویش عمل کند و باید یک دانگ را به نام عروس خویش بکند. و اگر یک دانگ خانه، مورد تعهد پدر زوج بوده است همان یک دانگ را بدهکار است به هر قیمتی که باشد.

(سؤال) اگر در نکاح دائم مرد پیشاپیش شرط کند که در صورتی حاضر به ازدواج است که چیزی به عنوان مهر نپردازد، بلکه زن چیزی هم پرداخت کند، مثلا اتومبیل خود را به نام او سند بزند و زن هم موافقت کند. در صورت توافق، آیا عقد صحیح است ؟ و آیا به مهرالمثل برگشت می‎کند؟

(جواب:) در فرض سؤال، عقد اشکال ندارد و بر عهده مرد چیزی نیست، مگر این که طلاق بدهد که در این صورت - در فرض عدم دخول - باید چیزی به او بدهد هرچند کمتر از مهرالمثل باشد و اگر دخول واقع شده باشد مهرالمثل را به او بپردازد.

(سؤال) خانمی که شوهرش از دنیا رفته و مقداری از مهریه اش بر ذمه شوهر بوده با وجود این که آنها طفل صغیر هم داشته اند، ولی قهری به فروش اموال مرحوم مبادرت کرده، آیا نباید مهریه عروس خود را پرداخت می‎کرد و این امر جزء امور ولایت وی نیست ؟

ناوبری کتاب