صفحه ۳۵۴

قیمت سکه بی خبر بوده و نود سکه را معادل یک میلیون و پانصد هزار تومان در عقدنامه ذکر کرده اند در حالی که قیمت سکه ها موقع عقد نه میلیون تومان بوده است؛ آیا داماد در صورت طلاق باید نود سکه را بپردازد یا معادل یک میلیون و پانصد هزار تومان را؟

(جواب:) اگر قیمت سکه ها در موقع عقد یک میلیون و پانصد هزار تومان بوده و بعدا گران شده داماد نود سکه را بدهکار است، ولی اگر قیمت بالاتر بوده و آنها نمی دانسته اند به طوری که اگر می‎دانستند به چنین مهریه ای رضایت نمی دادند و اکنون هم معلوم شده که مهریه عروس این مقدار بر حسب شأن او نبوده، داماد نسبت به مبلغ مهر خیار غبن دارد و می‎تواند مهریه را بر حسب شأن بپردازد.

(سؤال) این جانب شش ماه است که ازدواج کرده ام و همسرم مهریه اش را طلب کرده که پرداخت آن برای بنده مقدور نیست و مدت آن نیز معین نشده و همسرم هم حقوق مرا مراعات نمی کند. وظیفه ام چیست ؟

(جواب:) اگر برای مهریه مدت معین نشده، زن حق دارد قبل از گرفتن مهریه از نزدیکی شوهر و سایر استمتاعات جلوگیری کند، خواه شوهر قدرت پرداخت مهر را داشته باشد یا نه، ولی اگر قبل از گرفتن مهریه، راضی به نزدیکی شوهر شده و نزدیکی با رضایت او انجام گرفته، زن دیگر نمی تواند به جهت مهریه از نزدیکی و استمتاعات جلوگیری کند و در هر حال شوهر مهریه را بدهکار است. البته در موارد مهریه های بسیار سنگین که زوجه در حال عقد می‎داند زوج قادر به پرداخت یکباره آن به این زودی ها نیست، نمی تواند تمکین خود را متوقف بر دریافت همه مهریه نماید، هرچند در ضمن عقد به طور صریح شرط مهلت نشده باشد. بلکه همین که زوج به طور متعارف هرچند به طور اقساطی و در حد توان شروع به پرداخت مهریه نماید زوجه نمی تواند بیش از حد متعارف تمکین را به تأخیر بیندازد، مگر آن که محرز شود زوج بنای بر پرداخت بقیه مهریه را ندارد.

(سؤال) حکم شیربها چیست ؟ و آیا برای دامادی که مجبور است آن را پرداخت کند اشکال شرعی دارد؟

(جواب:) شیربها پولی است که زوج به اطرافیان و یا پدر زوجه می‎دهد و اگر

ناوبری کتاب