صفحه ۳۵۳

اراده ای از ازدواج نداشته اند به جز مصلحتی که پدرانشان برای آنها در نظر گرفته بودند به طوری که بعد از 24 سال هنوز زوجه باکره است. با توجه به این مورد مذکور در صورتی که زوج قصد طلاق داشته باشد چه مقدار باید مهریه و نفقه پرداخت شود؟

(جواب:) اگر پدر زوج و پدر زوجه مصلحتشان را در ازدواج آنها دیده اند اشکال نداشته چنانچه اگر در حال حاضر هم مصلحت آنان را در طلاق ببینند طلاق اشکال ندارد، ولی نفقه و نصف مهر را زوجه با اصل عقد طلبکار شده و نصف دیگر مهر را اگر دخول واقع نشده طلبکار نیست.

(سؤال) پدری موقع ازدواج فرزندش یک دانگ از منزل مسکونی خود را به مهر عروس خود کرده است. پسران دیگر برای همسران خود از پدر تقاضای یک دانگ منزل را دارند در حالی که پدر توانایی بخشش یک دانگ برای هر کدام از پسران را ندارد. وظیفه او در قبال عروس های آینده اش چیست ؟ و آیا می‎تواند منزل خود را بفروشد؟

(جواب:) مهر زن بر عهده شوهر است و پدر داماد یا دیگری هم می‎تواند آن را از ناحیه شوهر بدهد، ولی واجب نیست. البته بهتر است بین فرزندان تبعیض نباشد و در مفروض سؤال که پدر مالک پنج دانگ خانه است حق دارد آن را بفروشد و برای عروس او که مالک یک دانگ است حق شفعه ثابت بوده و اگر بخواهد بجاست که پدر به او بفروشد.

(سؤال) اگر دختر و پسری بخواهند با هم ازدواج کنند و هر دو بر سر مهریه توافق داشته باشند و تمامی مهر بر ذمه زوج باشد، ولی پدر داماد موافق نباشد و برای این که پدر داماد مانع ازدواج نشود در مراسم عقد مقدار مهریه را موقع خواندن صیغه عقد، کمتر ذکر کنند، ولی در قباله همان مقدار مورد توافق قبلی ثبت گردد چه حکمی دارد؟

(جواب:) اشکال ندارد، ولی ملاک در مهریه مبلغی است که عملا صیغه بر آن جاری شده است نه آنچه بعدا در قباله ثبت می‎شود. البته اگر زوج غیر از مهریه، وعده ای به زوج داده است بنابر احتیاط باید به آن وفا نماید.

(سؤال) شخصی مهریه زن خود را نود سکه قرار داده است و موقع عقد از

ناوبری کتاب