صفحه ۳۵۱

(سؤال) اگر در عقد دائم زن شرط کند که شوهر دخول نکند؛ آیا این شرط نافذ و واجب العمل و صحیح است ؟

(جواب:) ظاهرا صحیح است. "المؤمنون عند شروطهم".

(سؤال) آیا زن می‎تواند در ضمن عقد نکاح شرط کند که طلاق به دست زن باشد؟

(جواب:) در فرض مذکور اگر منظور این است که اختیار طلاق، با زن باشد شرط باطل است، ولی عقد اشکالی پیدا نمی کند و اگر منظور آن است که زن وکیل مرد در طلاق باشد، شرط صحیح است و اگر او را وکیل بلاعزل کرده است پس از عقد، شوهر حق رجوع و عزل او را ندارد و زن می‎تواند مطابق شرطی که کرده است خود را به وکالت از شوهر طلاق دهد. برای توضیح بیشتر به مسأله 2599 توضیح المسائل رجوع کنید.

(سؤال) دختری به این شرط ازدواج می‎کند که شوهر او را از درس خواندن در حوزه علمیه قم منع نکند. شوهر این شرط ضمن عقد را می‎پذیرد، اما بعد از این که ازدواج می‎کند شوهر، زوجه را از درس خواندن منع می‎کند. زوجه به این دلیل عقدش را فسخ کرده است؛ آیا شرعا درست است یا خیر؟

(جواب:) در فرض سؤال که شوهر به شرط خود عمل نکرده است، هرچند گناهکار است، ولی زوجه حق ندارد خود را طلاق دهد، مگر این که شوهر در ضمن عقد، زوجه خود را وکیل کند که اگر شوهر به شرط مورد نظر عمل نکند زوجه می‎تواند به وکالت از شوهر، خود را طلاق دهد که در این صورت زوجه می‎تواند خود را طلاق دهد.

(سؤال) یکی از مهاجرین افغانستانی به خاطر مشکلات امنیتی در سال 1380 به کشور دانمارک پناهنده و در آنجه ساکن شد. وی در همان سال خانواده خود را به دانمارک دعوت کرد و قبل از رفتن خانواده اش اجازه داد که دخترش با یکی از مهاجرین دیگر به شرط این که داماد به دانمارک رفته و آن جا زندگی کند ازدواج کند. دختر هم به شرط زندگی مشترک در دانمارک ازدواج را پذیرفت و عقد ازدواج دائم به شرط زندگی مشترک در دانمارک خوانده شده است. بعد از رفتن خانواده و دختر قانون

ناوبری کتاب