صفحه ۳۵۰

(سؤال) در آیه پنجم سوره مبارکه مائده خداوند ازدواج و نکاح با زنان پارسای اهل کتاب را در صورت پرداخت مهریه مجاز دانسته است. حال بر چه اساس در فقه امامیه تنها ازدواج موقت با این زنان مجاز شمرده شده است ؟ آیا در این آیه به ازدواج موقت اشاره ای شده است ؟

(جواب:) آیه شریفه ظاهرا اطلاق دارد، ولی با توجه به تعبیر "اجورهن" در آیه و شهرت بین فقها احوط عدم ازدواج دائم با اهل کتاب است.

(سؤال) ازدواج یک فرد مسلمان با فرد بهایی چه حکمی دارد؟ و به طور خاص آیا ازدواج (موقت یا دائم) مرد مسلمان با زن بهایی مجاز است ؟

(جواب:) بهایی نه مسلمان است و نه اهل کتاب آسمانی بنابراین ازدواج با او صحیح نیست نه دائم و نه موقت، مگر این که فرد بهایی مسلمان شود و بعد ازدواج کند.

شرط ضمن عقد

(سؤال) زنی هنگام عقد نکاح شرط کرده که اگر شوهرش به هر دلیل شش ماه از وی جدا شد او وکیل است که از شوهرش جدا شود. پس از سه ماه از عقد نکاح شوهر تصادف کرده و شش ماه است که درک و فهم خود را از دست داده، اما دکترها حال وی را رضایت بخش می‎دانند؛ آیا این زن می‎تواند از همسرش جدا شود؟ و آیا می‎تواند بعد از بخشیدن مهریه آن را باز پس گیرد؟

(جواب:) مورد تصادف و مریضی غیر از موردی است که در عقد شرط شده، بنابراین نمی تواند به وکالت عمل کند. و اگر مهر را در مقابل جدا شدن بخشیده باشد، می‎تواند باز پس گیرد.

(سؤال) خانمی در زمان عقد نکاح شرط کرده است که علاوه بر مهریه، شوهرش برای او خانه ای نیز بخرد و نصف آن را به او تملیک کند، اما قبل از اجرای شرط، طلاق اتفاق افتاده است تکلیف شرط چیست ؟

(جواب:) ظاهرا شرط مذکور جزء و متمم مهر است و طبعا پس از طلاق و قبل از دخول، سهم زوجه تنصیف می‎شود.

ناوبری کتاب