صفحه ۳۵

احکام طهارت

آب کر

(سؤال) ما آب کشیدن اشیا را این طور آموخته ایم که مثلا پا و کفش را با هم یکجا طوری آب بکشیم که آب قطع نشود. حالا اگر بخواهیم دیواری را که خیس و نجس است آب بکشیم، آیا می‎توانیم با استفاده از شیلنگ آب یک قسمت را ابتدا تطهیر کنیم و آب را قطع کنیم و بار دیگر قسمت دیگر آن را تطهیر کنیم ؟

(جواب:) اگر عین نجاست به دیوار نباشد یا برطرف شود، قسمتی که با شلنگ مثلا شسته می‎شود پاک می‎گردد.

(سؤال) آیا اعضای بدن انسان که نجس است با قرار گرفتن در زیر آب کر یا جاری بعد از برطرف شدن عین نجاست در همان زیر آب پاک می‎شود؟

(جواب:) در مفروض سؤال، اگر رنگ یا بو یا مزه آب کر یا جاری به واسطه نجاست شئ نجس تغییر نکند، در زیر آب پاک می‎شود و بیرون آمدن از آب شرط طهارت آن نیست.

(سؤال) اگر لباس نجسی را با آب متصل به کر، آب بکشیم و قبل از گرفتن غساله آن، آب داخل لباس با مایع دیگری مخلوط شود و دیگر خالص نباشد در این صورت آیا لباس نجس است ؟

(جواب:) اگر همه لباس با آب مطلق پاک تطهیر شد؛ یعنی آب پاک مطلق کر به آن احاطه کرد استخراج غساله لازم نیست و اگر قبل از احاطه آب پاک به همه اجزای آن، آب مضاف شود پاک نشده است.

برطرف شدن عین نجاست

(سؤال) اگر کسی داخل بینی اش خون باشد و انگشت خود را داخل بینی کند و به خون آلوده شود و دوباره همان انگشت آلوده شده را داخل بینی کند، پس از برطرف شدن خون های داخل بینی. آیا باید داخل بینی را آب بکشد و یا این که نیاز به آب کشیدن ندارد؟

(جواب:) داخل بینی با برطرف شدن عین نجاست پاک می‎شود.

ناوبری کتاب