صفحه ۳۴۸

شرارت و زورگویی فراری است با توجه به این که اصلا تماس با این جانب نداشته و صرفا شنیده ایم که او صیغه عقد موقت را جاری ساخته و همچنین هیچ گونه توافق نامه یا مدرکی در خصوص شرایط عقد موقت از قبیل مهریه وجود ندارد؛ آیا من می‎توانم ازدواج مجدد کنم ؟

(جواب:) اگر واقعا در صدق و کذب و وقوع عقد شک دارید، شرعا محکوم بر عدم وقوع عقد است و اگر فرضا عقد موقت باشد و مهریه یا مدت، مشخص نشده باشد عقد موقت باطل است، ولی در صورتی که او به وکالت از شما و پدرتان مدت و مهر را معین کرده است عقد صحیح می‎باشد به شرط این که شما و یا پدرتان تعیین مهر و مدت را بر عهده او گذاشته باشید و گرنه تعیین او فایده ندارد و عقد باطل است و در صورت صحت عقد، فرضا اگر می‎دانید مدت کمتر از هشت سال بوده است در مفروض سؤال، مدت آن تمام شده و چون دخول واقع نشده عده نیز ندارد و شما می‎توانید ازدواج کنید و اگر مدت آن بیش از هشت سال بوده است باید صبر کنید تا تمام شود.

ازدواج با خنثای مشکل

(سؤال) ازدواج با خنثا آیا اشکال شرعی دارد؟

(جواب:) اگر خنثای مشکل باشد اشکال دارد.

(سؤال) رابطه جنسی مرد با یک فرد دو جنسی (کسی که کاملا شبیه زنان است ولی آلت جنسی مردان را دارد) چه حکمی دارد؟

(جواب:) اگر زن بودن او ثابت شود مثل این که مانند زنان عادت می‎شود یا از مجرای زنانه ادرار می‎کند ازدواج با او مانعی ندارد و گرنه محل اشکال است.

(سؤال) حکم خنثای مشکل چیست ؟

(جواب:) مسأله دارای سه فرض است: 1 - از یکی از دو فرج به طور دوام و یا غالب بول می‎کند که در این حالت محکوم به حکم صاحب فرجی است که بول از آن دائما یا غالبا خارج می‎شود. 2 - از هر دو بول می‎کند، اما از یکی زودتر خارج می‎شود که در این فرض محکوم به حکم صاحب فرجی است که بول از آن زودتر

ناوبری کتاب