صفحه ۳۴۷

(افغانستان) این است که سادات دختران خود را به غیر سادات تزویج نمی کنند، اما در عوض ازدواج مرد سید به زن غیر سید را بدون اشکال می‎دانند. و دلیل این عمل خود را جایز نبودن پریدن سگ به روی گوسفند می‎دانند؛ حال سؤال این است که چگونه با این سادات باید برخورد شود؟

(جواب:) با این که احترام سادات محفوظ است، ولی مسلمانان همه نزد خدا محترم اند و ازدواج مرد مسلمان غیر سید با دختر سید بی اشکال است، انتظار می‎رود برادران دست از تندی های غیر مشروع بردارند. و مرد مسلمان را با سگ تشبیه نکنند، عثمان سید نبود و با اجازه شخص پیامبر(ص) با دو دختر آن حضرت ازدواج کرد.

نکاح در عده

(سؤال) دختری نامزد مرد جوانی بوده است و برای رعایت مسائل شرعی، خودشان صیغه عقد را خوانده بودند و جوان از راه دبر با دختر نزدیکی می‎کرده است و بعد از مدتی از هم جدا می‎شوند و دختر که جاهل بوده و نمی دانسته این آمیزش هم عده دارد در زمان عده شرعی به عقد دائم جوان دیگری درآمده و فعلا بعد از چند سال زندگی متوجه شده است، حکم او چیست ؟

(جواب:) چون عقد دختر باکره بنابر احتیاط باید به اذن پدر یا جد پدری او باشد، در فرض سؤال، اگر عقد اول بدون اذن آنان بوده، عده نگاه داشتن او نیز مبنی بر احتیاط است و عقد دوم در عده احتیاطی واقع شده است، لذا بنابر احتیاط باید هم زن را طلاق دهد وهم دیگر با او ازدواج نکند.

عقد فضولی

(سؤال) این جانب ده ساله بودم که شخصی به خواستگاری من آمد و پدرم هم بدون اجازه من و به اجبار به او وکالت داد تا صیغه عقد موقت را خودش بخواند به شرط این که بعدا ازدواج دائم کنم. اکنون شوهر، مدت هشت سال است که به دلیل

ناوبری کتاب